Rivningen av Kålltorps sjukhem

Kålltorps sjukhem byggdes 1966-69, vilket inte är någon hög ålder för ett hus. Ändå har stadens styrande beslutat att riva byggnaden och ersätta den med en ny skola och bostäder. Rivningen har pågått invändigt under hösten, nu har rivningen av själva byggnaden inletts.

Foto: Per Hallén 2018.
Foto: Per Hallén 2018.
Foto: Per Hallén 2018.
Foto: Per Hallén 2018.
Foto: Per Hallén 2018. Till vänster i bild skall Villa Nedergård byggas, nära platsen för den sedan länge försvunna Kålltorps Nedergård. Övergården finns fortfarande kvar, till höger utanför bilden.

Till vänster om infarten, där den gamla grindstugan idag finns, skall ”Villa Nedergård” uppföras, ett +55 boende med 28 lägenheter. Den nya byggnaden kommer att ligga i kanten av det som en gång var tomten där Kålltorps Nedergård låg (vid Nedergårdsgatan givetvis). Övergården finns ännu kvar, alltså Virginsgatan 13, vilket alla, utom möjligen Sören Skarback och några av hans närmaste vänner, har insett. Det är därför glädjande att den moderna tidens byggherre har gett den nya byggnaden ett passande namn.

Foto: Per Hallén 2018.

Bortanför Villa Nedergård, där det varit ett mindre parklandskap skall det uppföras fyra nya bostadshus samt en ny stor skola för ca 360 elever.

Referenser

Detaljplan för Bostäder och skola i Östra Kålltorp inom stadsdelarna Kålltorp och Sävenäs i Göteborg. Planbeskrivning 27 april 2015.

Program för Östra Kålltorp, bostäder m.m. inom stadsdelen Kålltorp och Sävenäs i Göteborg. Samrådshandling oktober 2009.