Motorvägen Råda-Partille genom reservatet

I förutsättningarna för planeringen av Delsjöreservatet ingick att anvisa lämplig sträck­ning för en motorväg mellan Råda och Partille i reservatets östliga delar. Arbetsgruppen har mycket ingående diskuterat denna motorväg genom reservatet och de konsekvenser den medför. I fråga om sträckningar har arbetsgruppens möjligheter att påverka denna regionala planeringsfråga begränsats till modifieringen av ett med A betecknat utredningsalternativ, Råda-Finngösa-Mellby-Angered. I planen har angivits den sträckning som arbetsgruppen bedömt medföra minst intrång i reservatet. Denna sträckning har studerats vidare i separat utredning och godkänts av Stor-Göteborgs samarbetskommitté och Regionplanestyrelsen.

Trots detta anser arbetsgruppen att en motorväg i detta läge är till allvarligt men för reservatet. Arbetsgruppen vill precisera denna uppfattning med utgångspunkt från tidigare konstateranden, att Delsjöreservatet är ett litet reservat, som har behov av öppna kontakter österut. Den föreslagna motorvägen kommer att innebära en fysisk begränsning av reservatet mot öster. De smärre avbrott som kan erhållas genom korta tunnlar och broar skapar inte förutsättningar för kontakter mellan reservatets båda sidor, varken för människor eller djur. Ur reservatets synpunkt är delningen definitiv. Den inneslutna delen upptar en yta av 2.056 ha, med totalmåtten öst-väst och nord- syd uppgående till ca 5 km och 4 km.

Men motorvägen är inte bara ett allvarligt fysiskt hinder i reservatet. Den är också en allvarlig störningskälla ur ljudsynpunkt. I utredningen har bullereffekten av leden mätts. Dessa mätningar har utnyttjats till att utvälja det minst störande läget för leden. Den psykologiska störningen av motorvägsljud i ett för övrig tyst reservat avsett för naturupplevelser kan däremot inte utvärderas med hjälp av akustiska mätinstrument. Störningen ur bullersynpunkt kan bara sammanfattas så: stora delar av reservatet blir till följd av buller från motorvägen obrukbara för sitt egentliga rekreativa ändamål, och andra delar blir så störda att deras attraktivitet allvarligt minskar.

Dessa störningar är så mycket mer betänkliga, då de drabbar områden, vilka i natur­översikten karaktäriserats som skyddsvärda ur naturvårdssynpunkt. Det är de områden som varit svårtillgängligast och minst påverkade av mänsklig aktivitet och innehåller objekt och naturvärden, vilka av experterna angetts som märkliga. Inventeringen har kartlagt två sådana intill varandra liggande områden, Knipeflågsbergen och Björnås. Motorvägen kommer att passera emellan dem med ljudstörningar över båda. Arbetsgruppen har kommit till uppfattningen att den maskvidd med vilket den regio­nala trafikledsplanen är upprättad, är oförenlig med de krav på ytinnehåll, som natur­reservatet ställer. Arbetsgruppen kan inte heller se, att de regionala vägfrågorna i detta snitt är slutgiltigt fastlagda. Trafikledsplanen är upprättad innan frågan om Härryda flygfält väcktes. Tillkomsten av en storflygplats bör rimligtvis medföra en omprövning av inriktningen av motorvägsnätet mot detta för hela regionen väsentliga intressemål. Det torde till exempel kunna innebära, att den yttre motorvägen i sträckning Land- vetter-Jonsered i första hand blir aktuell. En sådan omprövning bör enligt arbetsgrup­pen beakta de stora vinster ur reservatssynpunkt som uppstår om Råda-Partilleleden utgår och ersätts med en led i östligare läge.

Utbyggnadsetapperna för motorvägarna utgör ett viktigt problem. De leder av provi­sorisk karaktär som erfordras i avvaktan på att en motorvägsgren byggs ut kräver spe­ciell uppmärksamhet, så att de ej i onödan försvårar trafikfrågorna i reservatet. Detta gäller speciellt den nuvarande Partille-Landvetterleden, som kommer att under lång tid fungera som genomfartsled från E3 till Rv40. Det är också angeläget påpeka, att den nuvarande Öjersjövägen ej får genomfartskaraktär mot Rv40.


Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969