1. Uppdraget och programmet

  1. UPPDRAGET

Genom beslut i Göteborgs Stadskollegium den 7 juni 1967 erhöll Konsultbyrån GAKO AB uppdrag att upprätta plan för Delsjöreservatet. Uppdraget preciserades att gälla inventeringar, gränsbestämningar och inom området aktualiserade lokaliseringsfrågor. Uppdraget skulle enligt Stadskollegiets beslut handläggas i samråd med en för ända­målet tillsatt arbetsgrupp med uppgift att svara för programfrågor. Denna arbetsgrupp har bestått av:

Kommunalrådet Torsten Henrikson, Ordf.

Stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson, Gatukontoret Förste ingenjör Sven Hasseläng, Fastighetskontoret Idrottsdirektör Roland Jerneryd, Idrotts- och Friluftsnämnden Generalplanechef Axel Lund, Stadsbyggnadskontoret Jägmästare Tore Svensson, Skogsnämnden

Byråchef Torsten Lindberg, Stadskansliet, har varit arbetsgruppens sekreterare.

Arkitekt SAR Ingegerd Ågren, Konsultbyrån GAKO AB har i egenskap av ansvarig utredningsman varit föredragande i arbetsgruppen.

1.1 PROGRAM

  • DIREKTIV

Motiven för planläggning av reservatet har angivits i Idrottsnämndens framställning.

Där påtalas

att Delsjöarna kommer att kunna utnyttjas för bad och båtsport så snart det nya vattenverket i Lackarebäck tagits i bruk.

att den under senare år alltmera ökade aktiviteten vid den nuvarande, hårt slitna, Skatåsanläggningen kan beräknas stiga kraftigt, när den planerade förnyelsen av anläggningen genomförts.

att Brudaremossen enligt föreliggande beslut skall utläggas till sportfält, så snart tipp­ning av sopor där upphört, samt

att ridfält behöver utvidgas och ridstigar planeras i anslutning till att planerna på ett nytt och större ridhus förverkligas.

Direktiv för utredningen har på grundval av Idrottsnämndens framställning fastlagts i

Stadsfullmäktiges beslut den 1 juni 1967. Enligt Stadsfullmäktiges Handlingar 1967 nr 263 skulle utredningen beakta

  1. Gränsdragning för olika aktivitetsområden.
  2. Entréer till reservatet.
  3. Samplanering av promenad-, löp- och ridstigar.
  4. Detaljplanering av det främre området.
  5. Naturvårdsplanering.

 

Det angavs vidare i handlingen

att utredningen icke skulle avse frågan om reservatets framtida förvaltning.

att anordningar för sport- och annan fritidsverksamhet under inga förhållanden bör förläggas till reservatet, om naturvärden av betydelse därigenom skulle gå till spillo.

att planeringen bör ske under beaktande av angränsande i Partille och Råda kommu­ner belägna områden, samt

att utredningen bör genomföras med anlitande av all expertis och i nära samråd med berörda förvaltningar.

 

  • ARBETSGRUPPENS MÅLSÄTTNING

I samband med studiet av Del sjöreservatets uppgifter i regionen har arbetsgruppen kunnat konstatera:

att området är det innersta och det lättast åtkomliga av de fri luftsreservat som i fram­tiden kommer att stå till regionbefolkningens förfogande, att området med en yta av ca 3130 hektar är att betrakta som litet i förhållande till andra aktuella naturreservat inom Stor-Göteborg och samtidigt det första som detaljstuderas och iordningställes för fritidsändamål, att områdets attraktivitet måste bedömas som stor och ständigt ökande allt eftersom bebyggelsen expanderar norr och söder om reservatet, att området därför kommer att utsättas för en ökad belastning som medför risker för förslitning.

Gruppen har med utgångspunkt från dessa konstaterande funnit att prognoser för framtida utnyttjande eller utredningar som avser att utröna intresset för anläggningar inom reservatet ej är påkallade. Snarare bör målsättningen för reservatet dikteras av de hänsyn som bör tagas för ett bevarande av områdets natur- och friluftsvärden. Detta vill arbetsgruppen uttrycka som

krav på skydd mot ytterligare intrång i reservatet av ändamål, som inte tjänar för fri­luftslivet väsentligt ändamål, samt

krav på urval av ändamål samt lokalisering och utformning av anläggningar som inte inkräktar på reservatets ostördhet och naturvärden.

Gruppen har funnit att dessa krav bäst tillgodoses, om nya anläggningar koncentreras till områden, som redan är etablerade intressecentra eller som använts för bestämda exploateringsändamål.

Gruppen har vidare funnit det angeläget att tillfartsvägar, parkeringsytor och tillkom­mande anläggningar förläggs till områdets periferi, för att därmed hindra onödig bil­trafik inom reservatet. Befintliga huvudentréer till området bör bibehållas och förbätt­ras i syfte att nå en god naturkontakt från tillfartsvägar.

 

  • ARBETSGRUPPENS VÄRDERINGAR

Gruppen har haft att ta ställning till en serie planeringsfrågor av kontroversiell natur. I sitt ställningstagande har gruppen ansett sig böra prioritera synpunkter och lösningar som främjar frilufts- och fritidsintressen inom reservatet.

Fem frågor förtjänar speciell redovisning.

Reservatets gränser.

Motorvägen Råda-Partille genom reservatet.

Skatås lokalisering.

Brudarmossens framtida utnyttjande.

Nya Ridhusets lokalisering.


Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969