2. Inventering

2.1 REGIONSAMMANHANG

2.11 OMRÅDESDATA Kartbilaga nr 11,12 och 13.

översiktliga studier av naturreservat inom regionen har bedrivits i samband med regionplanearbetet. Förteckningen nedan upptar inom Stor-Göteborgsområdet 30 ak­tuella områden med en sammanlagd areal av 56.298 ha. Planeringen bygger ej på dimensioneringsnormer, då det hittills ansetts tveksamt, om upptagningsområden och gränsbestämningar kan ske så likformigt, att normer är meningsfulla. Som motiv för denna tvekan kan till exempel anföras, att i Härskogsreservatets influensområde ingår såväl Alingsåsblocket som Boråsregionen.

Regionsammanställningen visar Delsjöreservatets centrala läge i regionen, vilket ytter­ligare accentueras i samband med förväntad bebyggelseutveckling norr och söder om reservatet. Denna tätortsexpansion aktualiserar frågan, om reservatets kontinuitet och sammanbindning med Härskogsreservatet, samt frågan om bevakning av lämpliga åt­komstpunkter och etablering av stödanläggningar i områdets periferi för det rörliga friluftslivet.

Reservatets kontinuitet mot öster motiveras av behovet av viltstråk och av möjligheten till betydelsefulla och omhuldade stråk för motion och sport. Dessutom bör alla nya områden längs reservatets norra och södra delar kunna utnyttja närliggande reservats- delar som närströvområden. Åtkomstpunkter och stödanläggningar motiveras av att allt fler människor inom regionen kommer att uppfatta och omhulda reservatet som sitt fritids-, motions- och rekreationsområde.

Metodiska frekvensstudier har inte genomförts inom reservatet, och det finns därför inga data som visar hur många människor, som besöker området. Antydningar om attraktivitet och utnyttjande framgår dock av de uppgifter som samlats på Skatås, som årligen besöks av cirka 150.000 personer. Under högsäsong är besöksfrekvensen där 600-1200 personer per dag. Flertalet är skolungdom, men idrotts- och motionsträningen bidrar med upp emot 400 personer per kväll. Antalet övernattande i sommar­förläggningen uppgår till 50-100 personer per dygn.


Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 19699