Skatås lokalisering

Skatås upprustning och utbyggnad har under lång tid stått på Idrottsnämndens pro­gram. 1967 framlade nämnden en utredning ”Nya Skatås” som redovisade program för och förslag till bastubadhus, serverings- och förläggningsbyggnad, idrottshall och klubbstugor, samt parkeringsplats. Huvudbyggnaderna föreslogs lokaliserade till själva åsen, medan ängarna på reservatsidan frilades för friluftsaktiviteter. Förslaget utgick ifrån, att det gynnsamma läget även i fortsättningen skulle utnyttjas för detta ändamål. Lokaliseringen motiverades av att närhet till allmänna kommunikationsmedel är en väsentlig förutsättning för en närsportanläggning som bl. a. skall betjäna skol­ungdom.

Nya Skatås lokalisering har behandlats i Fastighetsnämnden, där bl. a. diskuterats even­tuell förflyttning av anläggningen till vattenverkets område vid Stora Delsjön. Motiven för en sådan förflyttning skulle bl. a. vara möjligheter till utomhusbad.

Arbetsgruppen har bedömt denna fråga dels med hänsyn till åtkomlighet dels med hänsyn till disponibla ytor. Vattenverkets område är beläget mellan framkörningsvägen till Delsjön och ett starkt kuperat bergsparti. Området är litet och skapar inte goda förutsättningar för en så stor anläggning som Nya Skatås, med dess behov av plana ytor och av reservytor. Därtill kommer att avståndet till spårvägshållplatsen vid Delsjö­vägen blir avsevärt, och att en lokalisering till Sjölyckan drar in mycket biltrafik i om­rådet. Arbetsgruppen har därför, med beaktande av de fördelar som en lokalisering till Sjölyckan skulle innebära, kommit till den bestämda uppfattningen att en ny när- sportanläggning bör lokaliseras till Skatås.


Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969