1.2 Handläggning

1.21 OMFATTNING OCH UPPDELNING

Handläggningen av planeringsuppdraget har skett i överensstämmelse med Råd och

anvisningar för naturvårdsinventeringar utgivna 1966 av Statens Naturvårdsnämnd.

Uppdraget har uppdelats i fyra skeden

Program

Inventering

Planering

Verkställighet

Av dessa har programskedet redovisats ovan i form av direktiv, målsättning och värde­ringar.

1.22 EXPERTGRUPP

Uppdraget har utförts av Konsultbyrån GAKO AB, som för vissa inventeringar och undersökningar tillkallat sakkunniga.

Utredningsarbetet har letts av arkitekt SAR Ingegerd Ågren, som också varit föredra­gande i arbetsgruppen. Arkitekt SAR Gunilla Dahlman har medverkat i utrednings­arbetet.

Bebyggelsehistorisk översikt har utarbetats av Göteborgs Arkeologiska Museum genom museiamanuens Johan Wigforss.

Gerggrundsgeologisk översikt har upprättats av docent Lars Bergström, Geologiska institutionen, Chalmers Tekniska Högskola.

Naturöversikt har upprättats av fil. lic. Per Wramner, naturvårdsintendent i Mariestad, Jägmästare Martin Werner, Skogssällskapet, Göteborg samt fil. kand. Peter Lindberg, Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet.

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska objekt har inventerats och förtecknats av Göteborgs Arkeologiska Museum och Göteborgs Historiska Museum.

Byggnadsminnen har förtecknats av Göteborgs Historiska Museums Byggnadsminnes- kontor.

Bullerutredning har utförts av civ. ing. Hans Elvhammar, Ingemanssons Ingenjörsbyrå, Göteborg.

Kompletterande utredningar av vägalternativ för den s. k. östra motorvägsringen har på uppdrag av Stor-Göteborgs samarbetskommitté gjorts av civ. ing. Sture Grauers, Ing. byrån VIAK.

Intervjuundersökning i Delsjöområdet har på eget initiativ utförts av teknolog Lena Bengtsson, som examensarbete vid A-sektionen på Chalmers Tekniska Högskola.

1.23 SAMRÅD

Arbetsgruppen har haft 12 protokollförda sammanträden. Samråd har ägt rum med Berörda verk och verkschefer i Göteborg.

Samarbetsgruppen för regionala fritids- och reservatsfrågor med representanter för berörda länsarkitekter, överlantmätare och naturvårdsintendenter.

Partille Kommun genom dess generalplaneberedning under ordförandeskap av kom­munalrådet Gösta Svensson.

Råda kommun genom kommunaldirektör Åke Magnusson.


Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969