Spårvägen till Smörslottet

Bilden ovan visar vändslingan vid Vidkärr (nära nuvarande Kaggeledstorget)  1949, strax efter att spårvagnstrafiken dit startat. Foto: Göteborgs Spårvägar.

Den 15 november förra året berättade jag om den första stadsplanen för Björkekärr 1948. Idag handlar söndagsläsningen om kollektivtrafiken till området och det utdragna byggandet av en spårväg till Östra Sjukhuset.

Redan under 1930-talet fanns planer på att en stadsbana skulle gå förbi Vidkärr och vidare österut mot Partille. I ett andra steg skulle banan förlängas mot platsen för det framtida ”Nya Ekmanska sjukhuset”. Någon stadsbana med tunnelbana inne i Göteborg blev inte verklighet men spårvägen nådde fram till Vidkärr, nära det blivande Kaggeledstorget i juni 1949. Den hade då funnits med på plankartorna sedan 1943. Anläggningsarbetet för en förlängning av spårvägen upp till det nya sjukhuset som skulle byggas vid Smörslottet (torpet Intagan) fortsatte men fick stoppas när planerna på ett nytt sjukhus inte förverkligades. Istället satsades resurserna på en utbyggnad av Sahlgrenska sjukhuset. Kvar blev en delvis färdigställd banvall, ett par betongborar och en ansenlig bergsschakt. Rälsen hade redan köpts in men användes istället till den nya spårvagnslinjen till Kortedala.

När arbetet med att planera ett nytt sjukhus vid Smörslottet åter tog fart 1961-66 men då fanns också tankar på en stadsbana/tunnelbana (igen) och nya planer skissade på en annan sträckning än den som redan fanns i den delvis färdigställda banvallen. De nya idéerna utgick från att linjen skulle flyttas norrut i en bergtunnel under Östra Torpavägen och linjen pekade därmed mot Partille snarare än mot det nya sjukhuset. Hållplatsen skulle komma att ligga långt från entrén och besökare som anlände med kollektivtrafiken skulle tvingas gå genom tunnlar och trappor och ramper en ganska lång sträcka innan de nådde sitt mål. Dessa nya planer ledde fram till att den djupa bergsskärningen längs Uddeholmsgatan bedömdes aldrig komma till användning. Den fylldes därför igen för att förhindra olyckor.

Vändslinga_Vidkärr
Bron nära över Kaggeledsgatan på fick vänta i 33 år innan några spårvagnar kunde rulla över den. Foto: Göteborgs Spårvägar.

Arbetet med det nya sjukhuset, som då bytt namn till Östra Sjukhuset, inleddes 1968. Spårvagnsförbindelse saknades och därför försågs det nya sjukhuset med en busslinje genom att 58:ans buss (från 1980 linje 34) genom Björkekärr fick en längre linjesträckning. Detta var (och är) en flitigt utnyttjad linje som var den första som fick ledbussar efter att sådana börjat gå i trafik i Göteborg 1972.

Östrasjukhuset_1981
Utsikt över infarten till slingan vid Östra Sjukhuset. Foto: Göteborgs Spårvägar.

När sjukhuset övergick från att ha varit byggarbetsplats till att bli ett fungerande sjukhus blev det åter aktuellt att försöka ordna en spårvagnsförbindelse. I stadsplanen 1977 hade planerarna åter tänkt om och övergivit tanken på en bergtunnel för spårvägen, istället återgick man till den ursprungliga planen med en spårvägslinje söder om Östra Torpavägen. En skillnad jämfört med den första planen var dock att ändstationen kom att placeras närmare Östra sjukhusets huvudentré, men ändå i ett sådant läge att en vidare förlängning skulle vara möjlig.

Uddeholmsgatan
Uddeholmsgatans utfart i Östra Torpavägen där linje 34 vände till och med våren 1981. Foto: Göteborgs Spårvägar.

Den nya spårvagnslinjen togs i bruk 4 oktober 1982, endast 33 år efter att banvallen till området mer eller mindre färdigställts. När spårvägen öppnades för trafik avvecklades busstrafiken på linje 62 som fram gått mellan Redbergsplatsen och Östra sjukhuset.

Nästa större förändring av den spårbundna kollektivtrafiken inträffade 2012 när vändslingan byggdes om rejält och den länge omtalade tvärförbindelsen vid Munkebäck blev verklighet. Från och med 14 december 2012 har även linje 5 sin ändhållplats vid sjukhuset, helt nära platsen för Smörslottets gamla bebyggelse.

Vändslingan vid Östra Sjukhuset
Ombyggnad av vändslingan vid Östra Sjukhuset pågår under sensommaren 2012. Foto: Per Hallén

En förlängning enligt planen för den gamla stadsbanan skulle innebära en tunnel in mot Partille men det finns fortfarande ett reservat för spårvagnar i marknivå som sträcker sig fram till Vallhamra Torg. Därifrån har det också funnits planer på att fortsätta mot Puketorp, Björndammen och Furulund. Det finns dock i dag stor risk att alla sådana planer omöjliggörs vid utbyggnaden av ett nytt stort bostadsområde vid Smörslottsgatan där projektet med en spårväg inte längre bedöms som aktuellt.

Källor:

Ringlinien. Publikation från Spårvägssällskapet Ringlinien 2/82, artikel av Stig Hammarson.

Ringlinien. Publikation från Spårvägssällskapet Ringlinien 4/94.