Ny skjutbana planeras i Kallebäck

Inför byggnadsnämndens möte den 27 november har ett förslag till samråd angående en ny skjutbana i Kallebäck presenterats. Staden planerar att lägga den verksamhet som idag finns i Högsbo till Kallebäck. Detta är en plan som kommer att påverka Delsjöområdet och dessutom kan det få effekter på stadens vattenförsörjning, stadsbyggnadskontoret skriver därför: ”Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av stort allmänt intresse eftersom det rör sig om Delsjöns rekreationsområde och är av stor vikt med avseende på att kommunens dricksvattenförsörjning kan påverkas.”

I området finns även ett antal djur- och växtarter som påverkas samt ett antal fornlämningar. Inga ingrepp i området kan göras utan att Länsstyrelsen ger sitt godkännande.

Länsstyrelsen skriver följande:

”Länsstyrelsen beslutade den 25 juni om arkeologisk utredning inom område för nybyggnation av skjutbana med parkeringsytor. Av bifogad redovisning framgår att Göteborgs Stadsmuseum har utfört utredningen i augusti månad 2018.

Vid utredningen framkom ett antal stensättningar och röjningsrösen. Inom ett område fanns 4-7 stensättningar som tillsammans utgör ett ca 70 x 35 meter stort gravfält som fått tillfällig arbetsbeteckning Int nr 253. Sannolikt kan även röjningsrösen förekomma inom ytan. Dessutom upptäcktes ett ensamliggande röjningsröse norr om gravfältet som har fått tillfälligt arbetsbeteckning Int nr 254 Lämningarna finns redovisade på bilagt kartmaterial.

Länsstyrelsen bedömer att lämningarna är fornlämningar. För dessa fornlämningar gäller kulturmiljölagens bestämmelser. Den planerade exploateringsytan kan därför innebära ingrepp i fornlämning och kräver således Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmiljölagen 2 kap 12 §. Det ska poängteras att det till fornlämningarna hör ett skyddsområde i form av ett fornlämningsområde, 2 kap. 2 § KML. Detta område har samma lagskydd som fornlämningen.

Ni bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att klarlägga förutsättningarna för att bevara fornlämningarna i lämplig miljö, alternativt klarlägga villkoren för ett eventuellt ingrepp i de av kulturmiljölagen skyddade delar av området.”

Detta innebär att om man vill bygga i området måste det först genomföras en arkeologisk undersökning av platsen. De nya upptäckterna av ett gravfält och möjliga röjningsrösen är mycket intressant då det innebär ny information om området som tillsammans med tidigare upptäckter av röjningsrösen i närheten av Skatås berättar om tidiga jordbrukare i området. Fornlämningarna utmed Gamla Boråsvägen kommer det att finnas anledning att återkomma till här på Delsjöområdets historia.

Förslaget till samråd som skall läggas på Byggnadsnämndens bord beskrivs enligt följande:

Planens innebörd och genomförande

Det nya skyttesportcentrat kommer att innehålla både inomhus- och utomhus- skjutbanor, sekretariat, omklädning, åskådarläktare och eventuell servering. En parkering för 100 bilar kommer att anläggas. Befintlig infartsväg kommer att breddas något.

Området består idag mestadels av skog, men även mindre gräs- och grusytor som används av föreningar i området.

Då naturvärden kommer att påverkas innehåller planområdet även naturmark för att säkerställa plats för kompensationsåtgärder och spridningskorridor.

Fornlämningar kommer att behöva tas bort. Tillstånd för detta krävs från Länsstyrelsen.

Planområdet ligger inom två vattenskyddsområden vilket kräver särskild omsorg i dagvattenhanteringen.”

 

”Stadsbyggnadskontorets bedömning

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid en preliminär behovsbedömning konstaterades att ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts i detta skede. Avstämning kommer att ske med Länsstyrelsen.

Detaljplanen kan innebära försämrad ljudmiljö i Delsjöns rekreationsområde, om an- läggningen inte förses med bullerdämpande åtgärder. Genom att detaljplanen möjliggör att skytteanläggningen i Högsbo kan flytta hit uppnås bättre ljudmiljö för bostäder i Högsbo och rekreationsområdet Änggårdsbergen. Bullerutredning visar även att den nya anläggningen kan fungera som en bullervall och minska befintliga skytteanläggningars bullerpåverkan något. Vill man uppnå en betydligt förbättrad ljudmiljö i planområdets omgivning (Delsjöns rekreationsområde) behöver befintliga skytteanläggningar flyttas från området.

Kontoret bedömer att planförslaget aktualiserar följande åtgärder som inte hanteras i detaljplanen:

Flytt av en del av verksamheten vid befintliga skytteanläggningar i Kallebäck till ny lokalisering. Eventuell flytt av Svenska Brukshundsklubbens Göteborgsavdelnings anläggning till ny lokalisering. Förbättringsåtgärder vid busshållplatsen Kalvemossen.

Anläggande av en gångväg upp genom skogen från Delsjömotets busshållplats skulle öka tillgängligheten till hela området, inte bara skytteanläggningen.”

 

Det kommer att finnas anledning att återkomma till den föreslagna planen, du kan själv bekanta dig med det material som nu finns tillgängligt via länkarna nedan.

Referenser

Handling – 22 Samråd om detaljplan för skjutbana på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck
1. Plankarta med bestammelser grundkarta och illustration.pdf (1331 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/743D913B665D4390C125834D0038E005/$File/1.%20Plankarta%20med%20bestammelser%20grundkarta%20och%20illustration.pdf
2. Planbeskrivning inklusive genomforandebeskrivning.pdf (10004 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/743D913B665D4390C125834D0038E005/$File/2.%20Planbeskrivning%20inklusive%20genomforandebeskrivning.pdf
3. BN beslut om positivt planbesked och uppdrag att uppratta detaljplan.pdf (47 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/743D913B665D4390C125834D0038E005/$File/3.%20BN%20beslut%20om%20positivt%20planbesked%20och%20uppdrag%20att%20uppratta%20detaljplan.pdf
4. Bullerutredning  koncept.pdf (13820 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/743D913B665D4390C125834D0038E005/$File/4.%20Bullerutredning%20%20koncept.pdf
5. Arkeologisk utredning.pdf (2254 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/743D913B665D4390C125834D0038E005/$File/5.%20Arkeologisk%20utredning.pdf
6. Dagvatten och skyfallsutredning.pdf (5063 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/743D913B665D4390C125834D0038E005/$File/6.%20Dagvatten%20och%20skyfallsutredning.pdf
7. Geoteknisk utredning.pdf (727 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/743D913B665D4390C125834D0038E005/$File/7.%20Geoteknisk%20utredning.pdf
8. Naturvardesinventering.pdf (6576 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/743D913B665D4390C125834D0038E005/$File/8.%20Naturvardesinventering.pdf
TU.pdf (173 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/743D913B665D4390C125834D0038E005/$File/TU.pdf