När skall skjutbanorna i Kallebäck flyttas? Vi har väntat i 50 år….

Men plötsligt skjuts det skarpt och skotten flitigt knallar från mausergevär på skjutbanornas vallar, och ängens blomdoft flyr, ty vi får lukta krut. (Om Kallebäck i GT 1 juli 1961)

Fram till den 5 februari kan du lämna in synpunkter i samband med samrådet kring Kallebäck – Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752:23. Tanken med planen är enligt Stadsbyggnadskontoret följande;

”Stadens intentioner är att pröva möjligheten att bebygga platsen, som avgränsas av GAIS fotbollsplan i väster, Gamla Boråsvägen i norr, en bergknalle i öster och Brukshundsklubbens gräsmatta i söder, med en ny, tillgänglighetsanpassad, skytteanläggning med både inomhus- och utomhusskytte och att befintlig skytteverksamhet i Högsbo flyttas hit. Marken i Högsbo blir då tillgänglig för bostadsbyggande. Område för ny gångväg ner till Delsjömotet kan komma att ingå i detaljplanen. Exploatörens intentioner är att bygga en modern, bullerdämpad anläggning som uppfyller mer än dagens miljökrav och som passar för nationella och internationella tävlingar.”

Planen innebär alltså att en ny stor byggnad uppförs i området samt att nya gång- och cykelvägar dras fram, därtill en parkering för 100 fordon (alltså ökad trafik på Gamla Boråsvägen). Ytterligare natur försvinner och ett antal fornlämningar måste grävas bort.

I planhandlingen sägs:

”Göteborgs stad har som mål att samordna de skjutbanor som finns idag i Högsbo och Kallebäck och hitta ny lokalisering för den skytteverksamhet som inte kan bedrivas i den nya anläggningen.

Om en del av de befintliga skytteföreningarnas verksamhet kan flytta in i det nya skyttecentrat och resterande till annan plats i kommunen är ett sekundärt syfte med planen att minska bullernivåerna i Delsjöns friluftsområde. Även skadliga utsläpp till Delsjöarna kan minska om de befintliga skjutbanorna saneras”. (Planbeskrivningen s. 8)

Det har funnits ett ”mål” att få bort skjutbanorna under lång tid. I utredningen Delsjöreservatet, publicerad 1969, skrevs följande angående skjutbanorna:

”ljud från skjutbanor är synnerligen störande långt in i reservatet. Skjutbanorna är dessutom så lokaliserade, att de bryter att naturligt rörelsestråk runt Stora Delsjön såväl sommar som vinter. Skjutbanornas läge är också synnerligen tveksamt ur säkerhetssynpunkt. Utredning om lämplig lokalisering av skjutbanor har inletts inom Storgöteborgs samarbetskommitté i samarbete med berörda skytteorganisationer” (Delsjöreservatet s. 98)

Det har alltså gått 50 år sedan frågan skulle börja utredas, och ännu har inget hänt, inte mer än att man nu vill bygga ytterligare en skjutbana i området och det finns inte några garantier för att de gamla skjutbanorna, som hörs över hela naturreservatet, skall flyttas.

Det är nu hög tid att stadens beslutsfattare, efter ett halvt århundrade av beslutsångest, faktiskt gjorde en välbehövlig insats för ljudmiljön i Delsjöområdet.

Flytta skjutbanorna och ge området åter till det rörliga friluftslivet kring Delsjöarna.

Gör din röst hörd och skicka in dina synpunkter till Stadsbyggnadskontoret.

Referenser

Göteborgs Tidningen (GT)

Delsjöreservatet. Konsultbyrån GAKO. Göteborg 1969.

Kallebäck – Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752:23 (länk till Göteborgs stadsbyggnadskontors hemsida)