Fastighetskontoret vill inte skydda Delsjöområdet – snarare bebygga

Fastighetsnämnden skall sammanträda på måndag och inför detta möte har fastighetsdirektör Martin Öbo tillsammans med avdelningschefen för den strategiska avdelningen, Karin Frykberg skrivit ett tjänsteutlåtande med diarienummer 5593/18, angående byggnadsnämndens prioriteringslista för skydd av natur, kultur och friluftsliv. Fastighetskontorets tjänsteutlåtande är genomgående kritiskt till att skydda naturområden: ”Det kan i framtiden finnas behov av att göra förändringar även i området med höga natur- och friluftsvärden” skriver tjänstemännen.

När det gäller Delsjöområdet skrivs följande mycket olycksbådande text:

”Kontorets grundläggande uppfattning är att det inte är motiverat med en utökning av naturreservatet för Delsjöområdet. Arealen på det befintliga naturreservatet uppgår till drygt 760 hektar dvs 7 600 00 kvm. På andra sidan av kommungränsen övergår reservatet i Knipeflogbergets naturreservat som uppgår till ca 400 hektar. Det befintliga naturreservatets omfattning och bostads- och kollektivtrafiknära läge tillgodoser redan på ett fullgott sätt friluftslivets behov i den östra delen av staden. Om andra behov kan komma att aktualiseras bör kommunens markägande och det kommunala planmonopolet vara tillräckliga verktyg”.

Det nuvarande naturreservatet visas på kartan nedan. Det är uppenbarligen Öbos och Frykbergs uppfattning att det som ligger väster om gränsen kan bebyggas utan att det egentligen spelar någon roll för natur och friluftsliv – bland annat skulle hela Skatås försvinna. Att kommunens planering skulle vara något skydd är ett lögnaktigt påstående, planprocessen vid Härlanda tjärn har visat att löften om skydd samt ett inrättat friluftsreservat (12 november 1970) inte är något som politiker och tjänstemän i Göteborg bryr sig om. Fastighetskontoret och andra förvaltningar i staden har från Länsstyrelsen fått information om att friluftsreservatet existerar, men ingen har tagit någon notis om detta!

Delsjöområdets naturreservat. Väster om detta finns friluftsreservatet, beslutat den 12 november 1970. Men det bryr sig Öbo och Frykberg inte om.

Fastighetskontorets personal verkar vara ytterst okunniga om friluftsliv och naturvärdens betydelse för stadens befolkning. Delsjöområdet har varit rekreationsområde åt stadens befolkning sedan åtminstone 1800-talets mitt och är fortsatt det mest populära, Att slå vakt om Delsjöområdet borde vara en självklarhet, så som bildade och kunniga tjänstemän och politiker gjort i över 50 års tid.

Det kan även noteras att deras (Öbo och Frykberg) fientlighet mot både natur- och kulturvärden omfattar även Slottsskogen, ett område som inte heller är värt att skydda som reservat enligt deras argumentation i tjänsteutlåtandet.

Det skall bli mycket intressant att se hur nämndens politiker kommer att reagera på detta förslag från tjänstemännen.


Vid mötet den 26 november 2018 beslutade politikerna att efter votering att gå på tjänstemännens förslag, alltså att avvisa ett skydd för bland annat Delsjöområdet. Men det rådde inte enighet, enligt snabbprotokollet var 2 ledamöter av en avvikande mening.


Referens

Handling – 34 Diarienummer 5593/18 Yttrande i remiss rörande
Byggnadsnämndens prioriteringslista för
skydd av natur, kultur och friluftsliv

34_FN181126.pdf (1986 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F053C78932BBB5D1C125834700388E82/$File/34_FN181126.pdf