Ny skola vid Härlanda tjärn?

Det har inletts förberedande arbeten med att skapa en ny plan för en del av Björkekärr som går ned mot Härlanda tjärn och som inte tidigare varit bebyggd. I program för Östra Björkekärr från 2000 fanns förslag på nya bostäder inom en del av detta område, men det blev aldrig av. Nu har förslag på en skola för omkring 560 elever lagts fram och den skall ligga nära gränsen för det strandskyddade området vid Härlanda tjärn samt bara några meter från gränsen för naturreservatet. Förslaget presenteras i en förprövning gällande ny detaljplan, det finns alltså inte några färdiga förslag men det visar på en ambition att nu bebygga områden som inte bara ligger i kanten av Delsjöområdet, det som nu föreslås kommer helt att ändra miljön vid Härlanda tjärn. En viktig tanke var på 50-talet att bebyggelsen inte skulle synas från rekreationsområdet, man skulle få en upplevelse av ”orörd” natur. Du kan läsa mer om förprövningen via denna länk. I protokollet från den 19 januari i år skrivs följande:

§ 32
Dnr 1429/15
Planbesked gällande detaljplan för skola, bostäder och bostäder med särskild
service vid Härlanda Tjärn inom stadsdelarna Sävenäs och Delsjön
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked från fastighetskontoret.
Förslaget innebär nybyggnad av skola, bostäder och bostäder med särskild service.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
”Tjänste utlåtande bil. 37
(MP, S, V) ingav en skrivelse:
Byggnadsnämnden beslöt:
att de synpunkter som beskrivits i (MP, S, V) – yrkandet förs in i det fortsatta planarbetet och att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för skola, bostäder och bostäder med särskild service vid Härlanda tjärn inom stadsdelarna
Sävenäs och Delsjön införs i produktionsplanen senast för år 2017.
Det ges alltså klartecken till att fortsätta arbetet med denna plan!
HärlandaTjärn
Byggnader i svart markerar den planerade bebyggelsen. 1. Härlanda tjärn, 2, Svarttjärn, 3, Trätorget, 4, Spåntorget. 5, Den planerade nya skolan, 6, planerade nya bostäder. (© OpenStreetMaps bidragsgivare)
Ännu har jag inte sett några reaktioner i media kring detta förslag, men det skulle förvåna mycket om det inte blev ganska starka reaktioner på denna avsikt att bygga på denna plats.
_MG_0163
(Foto: Per Hallén 2016)
Bilden ovan visar var skolan är tänkt att byggas, hela fotbollsplanen, alla träd och även träden på andra sidan fotbollsplanen kommer att försvinna om denna idé blir verklighet. Istället för en grön entré till Härlanda tjärn kommer det att resa sig stora skolbyggnader vid sidan av vägen. Dessa kommer även att vara synliga från badplatsen vid Härlanda tjärn.
De nya bostäderna norr om den tänkta skolan har förts fram i ytterligare en ny version av Göteborgs Bostads AB och även där finns det förfrågan om planbesked. Bolaget tänkte sig i sitt förslag punkthus, men stadsbyggnadskontoret vill ha kvartersbebyggelse istället. Även i denna fråga misstänker jag att det kommer att bli många synpunkter! Se denna länk för att läsa hela förfrågan om planbesked.
Det är av stor vikt att bevaka dessa planer där man säkerligen kommer att hävda att ”det är bara en liten bit av ett stort område” som avses att bebyggas, men många små bitar kan bli en stor yta och till sist finns inget kvar. En oroväckande rad i dokumentet lyder: ”Närområdet är dominerat av bostadsbebyggelse och en förtätning med nya bostäder kan att på sikt åstadkomma en mer sammanhängande bebyggelse inom området.” Det kan vara en motivering till fler ingrepp, kanske göra Härlanda tjärn tryggare genom att bebygga hela höjdområdet kring sjön? Natur tycks av vissa vara otrygg, vilket inte stämmer. Delsjöområdet är nog en av de minst brottsbelastade platserna inom Göteborg.
Det kan redan nu vara bra att kontakta stadsbyggnadskontoret, via adresserna som finns i dokumenten som är länkade ovan, och ge synpunkter på detta förslag och berätta hur du använder området och reagerar på bebyggelse vid Härlanda tjärn.

2 kommentarer

  1. Lycka till med att få skogen välbevarad efter den skolan är färdigbyggd. Total idioti

Kommentarer är stängda.