Svedsmossen eller Tulletorpet

Platsen där torpet Svedsmossen låg är idag begravd under motorvägen som för fordon mellan Göteborg och Borås. Nära mynningen till den ridväg som passerar under motorvägen finns en del murar som är resterna av de hägnader som en gång omgav torpet. Dessutom finns mossen Svedsmossen kvar, den som gav namn åt torpet. Troligen har man på åsen där torpet låg under äldre tid bedrivit svedjebruk. (Lindroth) Torpet byggdes som båtsmanstorp år 1810, torpet var då en ersättning för Ryssviken  som omvandlats till ett civilt torp. Alla båtsmän på torpet fick efternamnet Tulle. Namnet kom av att båtsmanstorpet långt tidigare låg vid Tulebo. År 1740 skedde en förändring av roteindelningen och båtsmännen flyttade till Ryssviken, därefter till Svedsmossen. Namnet Tulle följde båtsmännen oavsett var torpet låg. (Gatenheim) Husen låg nära den gamla Boråsvägen och är idag utplånade av motorvägen. Den moderna vägen skär diagonalt över den gamla tomten. År 1812 uppger husförhörslängden för Råda socken att det på Tulletorpet bodde en Rotebåtsman vid namn Eric Tulle. Eric var ibland ute på riktigt långa tjänstgöringar. År 1813 var han borta från torpet hela året. Kanske hade detta ett samband med den oroliga tid som Europa då upplevde med krig över stora delar av kontinenten. År 1820 uppfyllde inte längre Eric kraven för att få stanna i flottan och fick avsked. Då noteras också hans riktiga efternamn i husförhörslängden, det var Andersson. Han hade då gift sig med Ingrid Olsdotter och fått två barn. Familjen lämnade Svedsmossen år 1821. En ny båtsman hade då flyttade in i huset, Bengt Tulle. Han fick dela torpet med arbetskarlen Jonas Jansson och hans hustru Kerstin Larsdotter. Den gamle båtsmannen Eric Andersson var borta från Svedsmossen en tid men återkom år 1832 till torpet med sin familj. De bodde då som inhyses hos båtsmannen Bengt. Under slutet av 1840-talet började Eric få det svårt att klara sig och han tvingades leva på fattigmedel. Bengt skulle stanna kvar under mer än tjugo år som båtsman på Svedsmossen. Först under slutet av 1840-talet fick han lämna sin tjänst, men han bodde kvar till sin död den 14 november år 1876. Bengt efterträddes av Johan Tulle Johansson omkring år 1850 men hans tid på Svedsmossen blev kort, då han dödades i tjänsten den 18 mars år 1853. Ytterligare en ny båtsman fick då anställas, Emanuel Tulle Johansson. Han bodde på torpet med hustrun Brita Johansdotter och deras barn till slutet av 1880-talet. Tidvis bodde även någon inhyses i torpet, ibland en hel familj.

Källor

Husförhörslängder från Råda socken

Litteratur

Gatenheim, E W. Råda: bygd, socken, kommun. Mölnlycke 1984

Lindroth, H. Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän III. Ortnamnen i Askims härad och Mölndals stad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Göteborg 1932.