Sökandet efter Brudaremossens hemligheter måste stoppas!

Sommaren 1968 kunde GT avslöja att det gick att hitta konfidentiella handlingar från socialtjänsten på Brudaremossens soptipp. Förklaringen som gavs var att det hela skett på grund av ”tankspriddhet”, någon hade förväxlat städerskans säck med vaktmästarens säck. Men rutinerna hos myndigheten fick ändras och man fick lova att alla handlingar skulle brännas. (GT 1988-06-05, 1968-07-10)

Krav från renhållningspamp i Göteborg, Stoppa ”vargarna”, stängsel runt soptippen.

Ingenjör Karlsson talar i sin skrivelse till Renhållningsstyrelsen även om utpressning – risken för sådan. Allmänheten skall inte behöva frukta för att vad som kastas exempelvis i sopnedkasten skall bli föremål för hungriga vargars genomgång, sensationslystnad, utpressning etc. Inte heller vad som kastas av slarviga myndigheter skall behöva bli föremål för identifierbara tidningsskriverier eller annat utnyttjande.

Sköter jobbet

På Brudaremossen tar folket som jobbar där ing. Karlssons propåer med stor fattning. Själva letar de inte igenom några sopor, de har sitt jobb att sköta. Utomstående som går här är få. Därför att här finns inget att leta efter.

– Men sätt upp staketet igen, det som rasat eller tagits bort. Men vad skulle det hjälpa. Titta på Kumlafängelset med sina murar, det absolut rymningssäkra! Där tar de sig ut. Inte hjälper det med ett staket runt Brudaremossen om nån vill in här. Fastän politikerna kanske förstår så mycket bättre än vad vi gör som går här…

Täcks av slagg

– Bästa stängslet är vad vi nu har – varje dag täcks soporna med schaktfylle, slagg eller vad som är lämpligt. Kanske sticker det upp ett hör av ett kuvert men så mycket mer är det inte. Effektivare stängsel än att gräva ner soporna finns inte, sedan må folk säga vad de vill om stängslet. Det ”sår” av sopor vi får under dagen täcks varje kväll. Sedan är det inget att leta efter.

Flera handlingar

Första avslöjandet om upphittade hemliga papper på Brudaremossen kom 5 maj i GT.

I pingstdagens tidning kunde GT rapportera om ytterligare hemliga papper som hamnat på Brudaremossen i stället för i elden.

Ingenjör Åke Karlsson har all respekt för den känga publiceringen gett vederbörande myndigheter för dess slarv med konfidentiella handlingar, men nu får det vara slut med hemligt hittegods på soptippen. Slut med sopletande över huvud taget. Det är så strängt – säger han – att ingen ens får lyfta på soptunnelocket hemma på gården och se om där finns något intressant eller något av värde att ta. En titt i tunnan i sådant syfte kan innebära 300 kr i böter. Om inte rent av något värre!

Ingenjör Karlsson i sin skrivelse om GT-reportaget:

Tagit omhand

Det lämnas detaljerade uppgifter om handlingarnas innehåll jämte gruppfoto av dem. Uppenbarligen har de konfidentiella handlingarna efter upphittandet lämnats till eller på annat sätt gjorts tillgängliga för tidningen. De borde i stället på ett konfidentiellt sätt tagits om hand av renhållningsverkets vederbörande personal. Enligt uppgift rör det sig om mångfaldiga exemplar från ett kommunalt sammanträde, vilka i helt skick hamnat på Brudaremossen i stället för att förstöras på annat sätt.

Med all respekt för den känga som publiceringen av dessa händelser innebär för berörda myndigheter, så har emellertid problemet även en annan sida. Därför tar jag genast och offentligen upp ärendet i renhållningsstyrelsen. Vi måste nämligen omedelbart sätta stopp för ett fortsatt letande efter Brudaremossens hemligheter från ovidkommande personers sida.

Fridlyst

Brudaremossen är av länsstyrelsen fridlyst område. Men fridlysningen gäller inte. Där saknas stängsel och skyltar.

Ingenjör Karlsson – Brudaremossen är av länsstyrelsen fridlyst område och får icke beträdas utan renhållningsverkets tillstånd. Detta gäller emellertid endast under förutsättning att stängsel och skyltar finns uppsatta. Under förbättrings- och utvidgningsarbetena har stängslet i stor utsträckning raserats Jag vill här skriftligen understryka vad jag i tidigare sammanhang gjort muntligen, att inhägnaden snarast måste återställas runt tippen. Härvid gäller det inte endast att förhindra tillträde på grund av ovannämnda problem, utan även att förhindra barn i kringströvningsåldern att komma till skada.

Lämpliga åtgärder

Ing. Karlsson säger att allmänheten har tillträde till tippen för att lämna vissa slag av avfall. De får också vid infarten lämna avfall i där placerade behållare. Där vill han ha anslag om förbudet att leta bland soporna.

Skrivelsen utmynnar i en hemställan att renhållningsdirektören vidtar de lämpliga åtgärder som omedelbart bör ske, varefter rapporter och förslag senare lämnas till styrelsen.” (Ur: GT 1968-06-04)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från artikeln i GT 1968-06-04 och visar tömning av sopor på Brudaremossen 1968.

Referens

Göteborgs Tidningen (GT)