Sällskapet Småfoglarnes Vänner planterade skog

Skogssådd
Skogsådd vid Bjurslätt år 1870. Bild hämtad ur: Göteborgs Djurskyddsförening (Småfåglarnas vänner) 1869-1944. Göteborg 1944.

”Sällskapet Småfoglarnes Vänner i Göteborg samlades i torsdags, kl. 10 f.m., till ett antal af omkring 1,100 – det öfvervägande flertalet bestående af barn från stadens olika skolor – å exercisheden, hvarifrån den ungdomliga skaran, under ledning af sina lärare, afmarscherade till den på omkring 1/4 mils afstånd från staden belägna egendomen Kärralund, hvars egare, hr I. Claesson, välvilligt upplåtit mark för skogssådd. Skogssådden å Kärralund pågick tills tidigt på e.m. och, sedan middag intagits af dels egna, dels medföljande resauratörs förråd, begaf sällskapet sig tillbaka till en i närheten belägen större skog, för att der tillbringa ett par timmar med lekar. Återmarschen till staden anträddes vid 5 tiden.” (Ur Dagens Nyheter den 13 maj 1871)

Sällskapet Småfoglarnes Vänner i Göteborg hade startats 1869 efter att skogsplanteringar i Göteborg med omnejd hade härjats av ett större angrepp av sköldlöss. Det fick styrelsen för Trädgårdsföreningen att börja intressera sig för att öka antalet insektsätande småfåglar för att bekämpa lössen. Det sägs att jakten på småfåglar var omfattande men efter 1869 gjordes försök att begränsa slakten av småfåglar. Det fanns alltså en nära koppling mellan denna förening och trädplanteringen som inleddes i stor skala under 1870-talet.

Sällskapet kom gradvis att byta namn och är idag mer känd som Göteborgs Djurskyddsförening.

Källa:

Dagens Nyheter

Göteborgs Djurskyddsförening (Småfåglarnas vänner) 1869-1944. Göteborg 1944.