Delsjöområdet är ett riksintresse

Delsjöområdet är ett riksintresse för friluftslivet. Gränserna fastställdes våren 2016 enligt kartan nedan, du kan se fler detaljer via Naturvårdsverkets hemsida Skyddad natur. Detta är i dagsläget det enda skyddet som finns för Delsjöområdet och det är av stor vikt att dessa gränser behålls intakta, annars finns inget skydd för området.

Riksintresset för friluftsliv i Delsjöområdet. Källa: Skyddad natur.

Riksintresset för friluftsliv i Delsjöområdet. Källa: Skyddad natur.

Datum:
2016-03-14

Områdesnummer:
FO 07

Riksintresset berör flera kommuner:
Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille. Det finns behov av mellankommunala överväganden och samordning för att säkra riksintressets värden.

Area:
2 406 ha, varav 2 074 ha land och 332 ha vatten.


Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

Stödkriterier:
• tilltalande landskapsbild med goda utblickar över sjö-, skogs- och stadslandskap
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• klimatförhållandena möjliggör aktiviteter året om
• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• bra insjöbad, sjöar lämpade för kanoting (kanotuthyrning) skidåkning, utförsåkning (teknikbackar)
• förutsättningar för att vårda området (både ekonomiska och naturgivna förutsättning-ar)
• fiskevårdande åtgärder i flera vatten har skapat goda förutsättningar för fritidsfiske
• goda bär- och svampplockningsområden
• Förutsättningar för flera friluftsverksamheter samtidigt under olika årstider
• möjligheter att komma till och in i området samt vistas i eller i anslutning till området, exempelvis kommunikation (förekomst eller möjlighet) till och från ett område (buss, bil, tåg, båt, cykel)
• lättillgängligt
• förekomst av anläggningar eller service, så som toalett, sopsortering, parkering, eldstäder, lägerplatser, vindskydd och så vidare
• markerade leder och informationsskyltar
• frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, till exempel inga eller små inskränkningar i allemansrätten


Friluftsaktiviteter:
Exempel på aktiviteter är naturstudier, strövande, vandring, promenader, längdåkning, utförsåkning på skidor, bad, kanot, paddling, skridskofärder, bär- och svampplockning, fri-tidsfiske, ridning, orientering, löpning, terrängcykling, fågelskådning, grillning, klättring, golf, utflykter, tältning/övernattning.

Beskrivning av områdets värden:
Delsjöområdet utgör genom sin storlek och omväxlande natur och centrala läge ett ytterst värdefullt friluftsområde i en storstadsregion. Området är en av de viktiga ”gröna kilar” kring Göteborg som pekats ut och som sträcker sig ända fram till stadsdelen Örgryte. Området är överlag omgivet av stora bostadsområden och ansluter i norr till Sävedalen och Partille. Centrala delar av området är skyddade som naturreservat.
Stora delar av området har i stor utsträckning lämnats orörda genom åren och har sedan gammalt haft rangen av ett förstklassigt strövområde. Det senare bekräftas av de mycket höga besökssiffror som uppmätts där, speciellt under vinterhalvåret. En mängd leder och stigar av olika karaktär och kvalitet genomkorsar området. Vissa leder är särskilt anpassade för ridning respektive cykling. Vildmarksleden och Bohusleden går genom området.
I området ligger Göteborgs kommuns stora motionscentral Skatås, vilken fungerar som en viktig utgångspunkt för friluftsaktiviteter. Skatås är en naturlig start- och/eller målpunkt för många motionsspår, promenadleder och andra aktiviteter som fotboll på närliggande planer, volleyboll eller mountainbike. Delsjöbadet är en populär strand både för bad på sommaren och skid- och skridskoåkning kalla vintrar. Vid Brudaremossen finns en liftanläggning för utförsåkning, och kullen är en viktig målpunkt för fågelskådare. Flera koloniodlingar och stugbyar finns inom Delsjöområdet. Området nås med lätthet med bil eller allmänna kommunikationsmedel, från en mängd entréer. Vid flera av dem finns närhet till spårvagn, busshållplats och stora parkeringar.

Golfbanor finns i sydväst vid Kallebäck och i söder vid Öjersjö.
Kåsjöområdet i östra delen är ett mycket populärt bad- och utflyktsområde.
I öster fortsätter skogsområdet i Härskogsområdet (FO19).


Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
1. Åtgärder för att bevara områdets värden:
Kontinuerligt underhåll av vägar, stigar, parkeringsplatser, sopmajor och toaletter är viktigt i området som är mycket välbesökt hela året. Det är viktigt att få bort skräp längs stigar och eldstäder och badplatser.
2. Åtgärder som påtagligt kan skada områdets värden:
Hänsynstagande till friluftslivet vad gäller skogsbruk är en nödvändighet. Ingen bebyggelse, inga upplag och dylikt bör tillkomma. Förorening och reglering av sjöarna bör undvikas. Sjöarna regleras idag på grund av sin funktion som reservvattentäkt, vilket i viss mån påverkar möjligheten att använda isarna för rekreation.
3. Utveckling av områdets värden:
För att utveckla området ytterligare kan skyltar och annan information behövas som beskriver de värden som finns i området, kopplat till ett hållbart friluftsutövande. Det är viktigt att behålla och utveckla kollektivtrafiken till området. Friluftsaktiviteter i området som riskerar att kollidera med varandra kan behöva ännu fler riktade insatser för lämpligaste lokalisering, exempelvis ridning och mountainbike.

Planering och säkerställande:
Landskapsbildsskydd: Härskogen
Naturreservat: Delsjöområdets naturreservat, Knipeflågsbergens naturreservat.
Vattenskyddsområde vid Stora och Lilla Delsjön.
Sjöar och större vattendrag omfattas av strandskydd.


Områdets huvuddrag:
Berggrunden utgör en del av det västsvenska gnejsområdet. Bergarterna visar upp en relativt stor variationsrikedom. Terrängen är kuperad och består av bergryggar och dalgångar , stora bergblock och skogklädda platåer. I dalsänkor finns våtmarker och en del sjöar. Stora och Lilla Delsjön och Stora Kåsjön är områdets största sjöar.
Stora delar täcks av skogsmark, huvudsakligen barrskog med inslag av lövträd. Lövinslaget är betydande och denna mosaik ger en levande och varierad landskapsbild. På de högre platåerna finns rester av tidigare betesmarker, s k utmarker, en ljunghedstyp som mer och mer växer igen till hällmarkstallskog. Björk och asp är de vanligaste lövträden följt av ek och rönn. Floran är relativt artfattig i området. Vid bergbranter och liknande, särskilt i söderläge frodas dock en mer eller mindre lummig lövträdsvegetation av lundbackskaraktär. Det finns en hel del våtmarker i området i form av mossar som fattigkärr. Mossarna är som regel glest bevuxna med martallar och småbjörkar eller är helt kala. Den intressantaste mossen torde vara Ugglemossen, så gott som helt trädlös och omgiven av branta bergsidor.
Delsjöområdet och Kåsjöområdet erbjuder genom sin storlek goda möjligheter och förutsättningar för ett rikt djurliv trots läget intill storstaden. Här finns älg, rådjur, hare och grävling.
Delsjöarna och Långevattnen hyser fiskarter av intresse för fritidsfisket. Vildmarksleden och Bohusleden går genom området.


Områdets avgränsning:
Området begränsas i väster av stadsdelen Örgryte. I söder följer gränsen motorvägen, riksväg 40. Från Mölnlyckemotet fortsätter gränsen åt nordost upp till Stora Kåsjön norr om Öjersjö. Härifrån fortsätter gränsen upp till Björndammen innan den svänger tillbaka västerut förbi Härlanda tjärn.

Andra riksintressen som berörs:
RI Naturvård: Maderna, Haketjärn och Högaråsmossen, NRO14156.
RI Kulturmiljövård: Delsjön, KO 3 och Hemsjö, KP35

Övrigt underlag:
DEN TÄTORTSNÄRA NATUREN I GÖTEBORGSREGIONEN – Program för skydd av tätortsnära naturområden , Regeringsuppdraget om tätortsnära områden av särskilt värde för friluftsliv och naturvård. Rapport 2003, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Referenser:
GAKO AB 1969: Delsjöreservatet
Göteborgs kommun 1979: Natur och kulturvårdsprogram
Göteborgs kommun 1984: Områdesplan Delsjön


Förutsättningar att behålla upplevelsevärden
Nedan följer exempel på åtgärder och verksamheter som kan skada värdena för friluftslivet:
• Exploatering (bostadsbebyggelse/permanent eller fritidshusbebyggelse, industrianläggningar, vindkraft)
• Bulleralstrande verksamheter (överflygning med motordrivna flygplan på låg höjd med mera)
• Barriärskapande verksamheter (vägbyggen)
• Hinder längs stränder som kan påverka friluftslivets utövande på land och vatten, till exempel stängsling
• Negativ visuell påverkan (telemaster, kraftledningar och vindkraftverk)
• Friluftsverksamheter som påverkar eller skadar naturvårdsvärden som utgör en del av motivet för att området är av riksintresse för friluftslivet (ridning på känsliga marker, motordriven verksamhet).
• Slitage och nedskräpning från friluftsaktiviteter
• Storskaligt skogsbruk såsom trakthyggesbruk skadar både naturvärden och upplevelsevärden i området.

%d bloggare gillar detta: