Sportlov 1983 i Delsjöområdet – alla ville bli Stenmark

Sportlovet i Göteborgsområdet är nu över men vi skall denna söndag blicka tillbaka till 1980-talet ett svunnet sportlov.

”Stenmark-febern rasar värre än någonsin!

Det märks inte minst ute i skidbackarna nu under sportlovet. Antalet tefat och kälkar är minimalt – men skidåkare finns det i mängder, i alla åldrar och av högst avsevärt varierande skicklighet.

I Delsjö-backen hade man t o m stakat ut en liten slalom-bana mitt i backen, och i slutet av den hade man byggt upp små snövallar som gjorde att åkarna lyfte i luften för ett par meter – precis som hjälte från Tärnaby brukar göra när det går riktigt fort.

Det var många människor ute i traktens skidbackar i går. Snön låg tjock och fast, och vädret var bra även om solen inte hedrade sportlovsfirarna med sin närvaro.

Många föräldrar har i dagarna tagit ledigt för att vintersporta tillsammans med sina bar, och det hördes muntra rop när någon stod på näsan i snön så skidor och stavar flög omkring. Alldeles särskilt muntert var det om det var en förälder som kom nedför backen med skidorna i luften istället för i snön…

Flera av sportlovsfirarna Stan Runt pratade med förklarade att de tänkte tillbringa så mycket som möjligt av lovet i Delsjö-backen. Och försöka lära sig åka skidor som Ingemar Stenmark….” (GT 12 februari 1983)

Bildtext till bilden i sidhuvudet: Hela familjen Norberg från Partille ute på sportlov! Och efter ett par timmar i snön sitter fika och en macka fint!


Referens

Göteborgs Tidningen (GT)

Park- och Naturnämnden vill ha naturlekplats och få bort skjutbanorna i Kallebäck

Den 1 februari berättades det här om Park- och Naturnämndens kommande möte där frågan om en naturlekplats i Skatås skulle behandlas liksom hur nämnde skulle ställa sig till det nya föreslagna skyttecentrumet utmed Gamla Boråsvägen.

Tjänstemannaförslaget till nämnden när det gäller skjutbanorna var formulerat enligt följande: ”Park- och naturförvaltningens huvudsakliga synpunkt är att alla de utpekade skjutbanorna ska flyttas, till den nya banan eller till annan plats i Göteborg, för att få en bättre ljudmiljö i Delsjöområdet. Förvaltningen anser att detaljplanen bör genomföras endast om alla de utpekade skjutbanorna flyttas.” Vid mötet den 4 februari beslutade enligt vad tjänstemännen föreslagit, alltså att samla all verksamhet till en modern anläggning alternativt flytta verksamheten från området.

Under de senaste veckorna har Göteborgs-Posten i två artiklar skrivit om skjutbanorna i Kallebäck: Nytt skyttecenter planeras i Kallebäck (12 februari) samt Nytt skyttecenter kan tvinga bort Brukshundsklubben: ”Vår verksamhet hotas” (12 februari)

Det andra beslutet i nämnden rörde Göteborgsförslag 742 om en naturlekplats i Skatås. Beslutet blev att Park- och naturförvaltningen får i uppdrag att bereda förslaget samt att se över frågan om några lekplatser som finns i dag kan ”kategoriseras” som naturlekplats. Dessutom skall Park- och naturförvaltningen undersöka om naturlekplatser kan anläggas även i andra delar av Göteborg. Beslutet byggde på ett yrkande av  Demokraternas Catarina Börjesson som fick stöd av Alliansen.

Söder om Lilla Delsjön – inventering 1968

Idag har vi kommit fram till delområde 5 i Delsjöutredningens beskrivning av området. Området hittar du på kartan nedan.

Området sträcker sig från Svedsmossen och St. Delsjön i V bort mot södra delen av Ugglemossen i Ö och begränsas av Edsviken, L. Delsjön och Knaltarna i N samt Boråsvägen och Öjersjövägen i S. Det karaktäriseras av relativt flacka skogbevuxna höjdplatåer med enstaka markerade toppar och sänkor med myrar. Området saknar den sprickdalstopografi, som finns V och N därom. Det är obebyggt så när som på serveringen vid Delsjökärr och ett båtsmanstorp invid. Kraftledningen från Nö passerar även detta område.

Området är till stor del moräntäckt, vilket beror på den relativt ringa kuperingsgraden. Endast på Edsåsen spelar det kala berget någon större roll. Moränen är svallad utom på de högsta punkterna, där en av vågor opåverkad sandig morän täcker betydande arealer.

Hydrologin är starkt påverkad av skogsdikningar utom på Edsåsen. Myrar finns av olika slag, men de är dikade på ett par undantag när. De viktigaste av de senare är några små hjortronmossar på Edsåsen.

Den nuvarande vegetationen präglas av det inom området bedrivna skogsbruket. Utom på Edsåsen dominerar en medelålders-äldre barrskog, huvudsakligen gran med en undervegetation av kruståtel, lingonris, blåbärsris, ekorrbär, harsyra m. m. På en del av de i stor utsträckning dikade mossarna, där tuvdun är helt dominerande, men där även hjortron, pors och blåtåtel förekommer, finns slutna yngre björkbestånd. I områdets centrala delar förekommer ett antal granplanterade hyggen.

På Edsåsen finns mindre ytor med ungskogar av planterad gran och tall. Större delen är dock täckt av en mera ”naturlig” vegetation av lågvuxen tall och björk med inslag av asp, gran och en, och med ljung som dominant i fältskiktet. Edsåsen utgör ett av de småviltrikaste områdena i Delsjöterrängen, vilket torde bero på det jämförelsevis ostörda läget och den omväxlande naturen, som erbjuder både föda och skydd.

Edsåsen har klipp- och moränstränder, medan vid L. Delsjöns S strand strandkärr omväxlar med moränstränder. I de förra växer pors, vass, blåtåtel, enstaka albuskar och fläckvis vitmossor. Vid L. Delsjöns östspets finns inägor, som håller på att växa igen rned lövsly.

Den värdefullaste delen av området är den knappt 50 m höga Edsåsen, som genom sitt natursköna läge mellan Delsjöarna och den med undantag för granplanteringarna lättframkomliga, omväxlande och till synes föga kulturpåverkade vegetationen utgör ett attraktivt och lättillgängligt naturområde. Övriga delar av området är också mycket lättillgängliga och erbjuder flera trevliga promenadvägar fram till och utmed L. Delsjön.

Med undantag för Edsåsen bör även i framtiden ”ekonomiskt” skogsbruk kunna bedrivas i området jämsides med dess användning som strövområde. Dock bör stor hänsyn tas till landskapsvården, särskilt närmast L. Delsjön. I själva strandzonen bör lövträdsinslaget ökas och utsikter öppnas genom gallringar och uthuggningar. Det är önskvärt, att det igenväxande området vid Delsjökärr hålles öppet.

På Edsåsen håller den tidigare blandskogen successivt på att ersättas av gran- och i någon mån tallkulturer. Detta är mindre tilltalande från naturvårdssynpunkt. Granplanteringarna är föga lämpade att ströva i, bärrisen försvinner och landskapsbilden påverkas negativt, särskilt när grankulturerna blir siluettbildande. På Edsåsen bör man istället eftersträva den ”naturliga” vegetationen med tall och löv i blandning.

Området torde bli ännu mer besökt, om de vid Borås- och Öjersjövägarna belägna parkeringsplatserna utökas och förbättras. Däremot bör naturligtvis ingen biltrafik dras in i detta. Om det blir aktuellt med anläggningar för sport och friluftsliv i området, bör sådana absolut inte förläggas till Edsåsen och helst inte närmast Delsjön.

Området har förts till klasserna B (Edsåsen), C (närmast L. Delsjön), D (Ö delen) och E (S delen).

 


Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969

Bilden i sidhuvudet visar Lilla Delsjön. Foto: Per Hallén.

Höga flöden!

I går gick SMHI ut med en klass 1 varning för höga vattenflöden i Västra Götalands län. Det krävs inte någon längre promenad i Delsjöområdet denna lördag för att konstatera att varningen nog inte var obefogad. Dagens bildspel visar området som förr kallades Kålltorps kärr, det namnet passar synnerligen väl idag. Kärrområdet sträckte sig – och sträcker sig idag – från dämmet vid Härlanda tjärn bort mot Kärralund utmed den grusväg som idag bär namnet Härlanda  skogsväg.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vinterbilder

Ett bildspel med foton från en foto-promenad i området, fredagen den 1 februari 2019. Titta och njut!

Detta bildspel kräver JavaScript.