Bostäder vid Smörslottsgatan

Kvarteret Mandolinen uppfördes som personalbostäder åt Östra Sjukhuset 1970 inom det område som tidigare användes av Fräntorpskolonin. Området med kolonilotter började anläggas 1939 och det fanns plats för 116 lotter inom dess område. (Jönsson s. 79) De sex våningar höga bostadshusen med 500 lägenheter förändrade platsen helt och idag är det svårt att tänka sig ett område med grönskande små kolonilotter. Innan koloniområdet uppfördes var detta en del av utmarken i Örgryte socken och var främst betesmarker men här fanns även en mosse, Baneslätten och Banemossen. I Lindroth (1929 s. 175 och 1925 s. 2) antyds att namnet skulle vara kopplat till repslagerier. Det stämmer när det gäller Banehagen ute i Majorna men inte ute på Örgrytes utmarker, ”Bane” har troligen något annat ursprung.

Referenser

Jönsson, A., ”Göteborgs koloniträdgårdar”. I Göteborg förr och nu. Göteborgs Hembygdsförbunds skriftserie. XIV 1980.

Lindroth, H. Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän II. Ortnamnen på Göteborgs stads område jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Göteborg. Utgiven i 3 häften 1925, 1927, 1929.


En plan för att omvandla detta område påbörjades 2015 och Planen godkändes av byggnadsnämnden den 7 februari 2017 och antogs av kommunfullmäktige den 3 maj 2017. Planen är nu överklagad till Mark- och miljödomstolen, läs mer på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

 

Karta över det planerade området. Höjdangivelserna på husen är inte korrekta jämfört med beskrivningen i planen.

Karta över det planerade området. Höjdangivelserna på husen är inte korrekta jämfört med beskrivningen i planen.

perspektiv

Höjdangivelserna på husen i denna illustration stämmer bättre med texten i plandokumentet.

Östra Torpavägen mynnar idag

Utmed Östra Torpavägen finns redan storskalig bebyggelse i form av Björkekärrsterrass till vänster i bild och kvarteret Mandolinen rakt fram i bild. Foto: Per Hallén 2016.

Om förslaget blir verklighet kommer 6-8 våningar höga hus att uppföra närmast ronellen.

Om förslaget blir verklighet kommer 6-8 våningar höga hus att uppföra närmast rondellen. Foto: Per Hallén 2016.

Remissvägens utfart vid Smörslottsgatan, jämför med bilden i sidhuvudet, där den tänka bebyggelsen på samma plats visas.

Remissvägens utfart vid Smörslottsgatan, jämför med bilden i sidhuvudet, där den tänka bebyggelsen på samma plats visas. Foto: Per Hallén 2016.

Förskolan skall rivas och ersättas med punkthus ca 9 våningar höga.

Förskolan skall rivas och ersättas med punkthus ca 9 våningar höga. Foto: Per Hallén 2016.

Även vid Träkilsgatan kommer det att ske förändringar. Bortanför HSB:s hus skall ett 7 och ett 8 våningars hus byggas enligt planen. Husen till vänster i bild är 6 våningar höga.

Även vid Träkilsgatan kommer det att ske förändringar. Bortanför HSB:s hus skall ett 7 och ett 8 våningars hus byggas enligt planen. Husen till vänster i bild är 6 våningar höga. Foto: Per Hallén 2016.

%d bloggare gillar detta: