Valenkät om Delsjöområdet 2022

Inför årets val skickades två frågor angående Delsjöområdet ut till samtliga partier som har varit representerade i kommunfullmäktige. Den första gällde utökningen av naturreservatet, det beslutades 2017 (för snart fem år sedan) att saken skulle undersökas, men ännu har arbetet inte påbörjats. Partierna fick i enkäten ge sin syn på detta förhållande. Fråga nummer två gällde partiernas syn på inrättande av ett Kulturreservat vid Stora Torp. Det är skillnad på Kultur- och Naturreservat, då de förra kan ges bestämmelser som skyddar kulturlandskap och lämningar av människans aktiviteter än Naturreservat där det är naturen och biologiska värden som oftast styr. Först kan ni läsa frågorna som ställdes och därefter partiernas svar exakt så som dom själva formulerat sig.

Frågorna som ställdes:

1. Byggnadsnämnden gav den 28 november 2017 stadsbyggnadskontoret i uppgift att undersöka en utökning av det nuvarande naturreservatet till att även gälla exempelvis Härlanda tjärn. År 2022 är arbetet inte ens påbörjat.
* Hur ser ert parti på frågan om ett utökat naturreservat?
* Om ni anser att det är en viktig fråga, hur vill ni i så fall öka takten i arbetet med reservatsbildningen?

2. Ett arbete med en detaljplan för Stora Torp pågår och ser ut att kunna ge skydd för de sedan länge rivningshotade byggnaderna. Men det omgivande kulturhistoriskt viktiga landskapet, med bland annat en park från 1700-talet, ges inte något skydd i den planen. I detta område vore ett kulturreservat ett lämpligare skydd än ett naturreservat.
* Skulle ert parti vara intresserade av att driva frågan om att bilda ett kulturreservat kring Stora Torp?

Svaren från partierna:

Centerpartiet

1. Centerpartiet ser positivt på att utöka nuvarande naturreservat till att även gälla exempelvis Härlanda tjärn som är en mycket uppskattad badsjö.

För Centerpartiet är det viktigt att det är framdrift i stadsplaneringen, ingen tjänar på att planering eller genomförande drar ut på tiden. 

2. Ett kulturreservat kan vara en väg fram för att skydda värdefulla miljöer. I en växande stad är park-, natur och grönområden oerhört viktiga. Centerpartiet vill undersöka om kulturreservat är den mest lämpade skyddsformen för området.

Demokraterna

Har ej besvarat enkäten.

Feministiskt Initiativ

Har ej besvarat enkäten.

Kristdemokraterna

1. Just nu arbetar stadsbyggnadskontoret med det blivande naturreservatet i Lärjeåns dalgång, vilket binder upp resurser i en i övrigt snabbt växande stad. I den nyligen antagna grönstrategin framgår dock att ambitionen är att de stora natur- och rekreationsområdena ska utvecklas och värnas. De gröna kilarna ska förstärkas och förlängas in i staden. Detta innefattar utvidgning av Delsjöområdets gröna kil, vilket bekräftar att målsättningen inte har förändrats. Vi ser gärna att den utredning som initierades 2017 kommer tillstånd. Första steget är att efter valet få tillräckligt med stöd för att kunna bli representerade i den nya stadsbyggnadsnämnden där frågan bör lyftas först och främst.

2. Vi vill inte säga nej till att se över möjligheten att inrätta ett kulturreservat i området, utan tycker det är en spännande idé. Det är ett starkt och juridisk tydligt skydd med en långsiktighet. Av de utvärderingar som gjorts av kulturreservat framgår dock att det finns en del svagheter med reservatkonceptet såsom att det är byråkratiskt, tids- och resurskrävande, osäker finansiering gällande bland annat skötsel, och att förvaltningsåtagandet är tungt. Under de senaste 20 åren har det inrättats relativt få kulturreservat i Sverige. De allra flesta av länsstyrelser och endast ett fåtal av kommuner. En anledning till detta är, som ni säkert vet, att det dels finns ett grundläggande skydd i plan- och bygglagen (PBL). Byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får enligt PBL inte förvanskas. Utöver detta förvanskningsförbud kan en kommun, som i detta fall, utforma bestämmelser i en detaljplan om ytterligare skydd av kulturvärden. Tittar vi på den föreslagna detaljplanen så påtalas att hela området är att betrakta som ett särskilt värdefullt bebyggelseområden och därtill stärks skyddet både för byggnader och träd i området. De enda byggnader som det ges utrymme att uppföra är möjligtvis komplementbyggnader. Som en helhet ser vi positivt på denna detaljplan. Vi som parti har i dagsläget ingen representation i byggnadsnämnden, men vi är inte främmande för att åtminstone utreda vilka för- och nackdelar ett inrättande av kulturreservat kan ha relativt till det skydd den föreslagna detaljplanen stipulerar.

Liberalerna

1. Tack för dina frågor om Delsjöområdet. Vad gäller Härlanda Tjärn ser vi inget behov av nya exploateringar i det området. Hela Delsjöområdet, inklusive Härlanda Tjärn, är välbesökt och mycket populärt bland göteborgarna. Den exploatering som gjorts nyligen med skola och bostäder är, som vi ser det från Liberalernas sida, den sista som bör göras i det aktuella området. Det är en omfattande process att göra ett område till naturreservat varför ett sådant arbete inte genomförts. Det viktiga för göteborgarna är dock att man fortsatt kan lita på att Liberalerna inte vill genomföra nya byggnationer i området runt Härlanda Tjärn.

2. Vi delar din uppfattning att det runt Stora Torp finns ett kulturhistoriskt viktigt landskap. Vi är dock inte i dagsläget beredda att driva frågan om att göra området till ett kulturreservat.

Miljöpartiet

1. Miljöpartiet vill gärna se en utvidgning av naturreservatet i Delsjön. Vi måste öka takten i stadens arbete med reservatsbildningar, om vi fortsätter i denna låga takt så är alla platser som står på kö att bli natur- och kulturreservat klara först i slutet av seklet. Det är beklagligt att den styrande alliansen inte prioriterar skydd av naturen.

”Om ni anser att det är en viktig fråga, hur vill ni i så fall öka takten i arbetet med reservatsbildningen?”

Vi vill att stadsbyggnadskontoret får mer pengar för att fler tjänstepersoner ska kunna arbeta med att bilda naturreservat. Idag finns det ingen som jobbar med bildande av reservat. För att komma framåt är viktigt att föra dialog med alla berörda parter så att det finns en förståelse för de värden som finns och varför de skyddas. Då behövs fler personer som arbetar med att skydda natur och vi vill också ha ett målår för när arbetet ska vara klart.

Vi ser att det finns stora värden finns inom området Stora Torp som vi gärna vill skydda. Miljöpartiet har tidigare räddat området från exploatering (i samband med att det kinesiska konsulatet planerades att byggas vid Stora Torp). Om  kulturreservat, naturreservat eller någon annan typ av skydd som är det bästa sättet att skydda området på behöver utredas närmare.

Moderaterna

1. Självklart är frågor kring naturreservat i stort, men också delområde Delsjön/Härlanda, viktigt för oss. Det beslut som togs 2017 i Byggnadsnämnden hade ett antal områden som pekades ut som prio, och det var Lerjeån, Slottsskogen och Billdal/Amundön. Stämde av och stadsbyggnadskontoret har i dagsläget bara möjlighet att påbörja arbete med ett område vartannat år ungefär. Just nu jobbas det med Slottsskogen och Lerjeån, men Delsjöområdet ligger sedan i pipe – så det kommer att arbetas på framåt, men vågar inte lova ett exakt datum.

2. Det är en inte helt lätt fråga att svara på rakt upp och ner, skulle behöva ett större underlag – där alla aspekter lyfts fram för att kunna ta en korrekt ställningstagande kring ett eventuellt kulturreservat. Så vi vågar inte här och nu lova något kring Stora Torp och den detaljplan som lyfts.

Socialdemokraterna

1. Vi tycker att det är bra att frågan undersöks. Härlanda Tjärn och Delsjömrådet är viktigt för göteborgarna! Därmed inte sagt att det nödvändigtvis måste skyddas genom naturreservat. Det kan göras på annat sätt med. Det bästa skyddet dessa skatter har är att den folkliga opinionen och de folkvalda som säger sig värna om Delsjön med omgivande områden. Det finns fördelar och nackdelar med olika beslut och det är bra att det utreds om konsekvenserna innan man landar i något definitivt. Till dess vi att fler göteborgare ska ha möjlighet att lättare besöka dessa områden genom badbuss till Delsjön under sommaren.

”Om ni anser att det är en viktig fråga, hur vill ni i så fall öka takten i arbetet med reservatsbildningen?”

Byggnadsnämnden har många viktiga frågor på sitt bord. Saker kan då dra ut på tiden. Naturreservatet med omkringliggande områden anser vi inte vara under någon särskild risk just nu. Vi tycker att det är viktigare att det blir rätt och ordentligt utrett än att det går snabbt och något blir fel. Med det sagt är över 4 år en lång tid, men det har varit under en tid där staden samtidigt gjort om sin översiktsplan. Så det är värt att återkomma till frågan efter den är helt klar.

2. Vi utesluter inte det. Men vi är skeptiska till reservat i Göteborg. Vi tycker att även framtida generationer göteborgare ska få bestämma över hur staden ska se ut och utvecklas. Demokrati innebär att folkmajoriteten bestämmer och vi tycker generellt inte att vi ska skapa juridiska hinder som begränsar vad folkflertalet tycker är bra och viktigt. Demokratin utgör det bästa skyddet för vacker natur,  trivsam och klassisk bebyggelse. Göteborg ska vara en stad för göteborgarna, med hus som vi som bor i staden trivs med. Vi vill snarare öka göteborgarnas möjligheter att bestämma hur sin stad ska se ut, snarare än att försöka begränsa det inflytandet.

Sverigedemokraterna

1. För att säkerställa att Göteborg även i framtiden förblir en grön och nära stad är det viktigt att skydda våra grönområden. Detta är speciellt viktigt när staden växer och förtätas. Att ha stora sammanhängande grönområden som bildar gröna kilar in till staden är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden. Ett utökat naturreservat ger ett ökat skydd till våra värdefulla och av göteborgarna uppskattade grönområden. SD stöder därför ett utökat naturreservat.

”Om ni anser att det är en viktig fråga, hur vill ni i så fall öka takten i arbetet med reservatsbildningen?”

Svar: Frågan om naturreservat behandlas löpande och SD förutsätter att stadsbyggnadskontoret hanterar de uppdrag som byggnadsnämnden ger till förvaltningen. SD Sitter inte i byggnadsnämnden, men om vi får en plats i stadsbyggnadsnämnden efter valet kan vi lyfta frågan.

2. Det pågår ett arbete för att Slottsskogen ska bli ett kulturreservat. Det vore lämpligt att även Stora torp på ett liknande sätt blir ett kulturreservat. Kommer SD in i Stadsbyggnadsnämnden efter valet så är vi beredda att driva denna fråga.

Vänsterpartiet

1. Vänsterpartiet värnar de naturreservat som finns i kommunen, som ger ett viktigt skydd för värdefull natur. Här utgör Delsjöområdets naturreservat en mycket viktig del. Göteborg ska fortsatt arbeta med skydd av natur enligt den prioriteringslista som Byggnadsnämnden har beslutat om och fler områden i kommunen ska skyddas. Arbetet för att skapa ett kommunalt naturreservat i Lärjeåns dalgång pågår, vilket är mycket positivt. I det förslag till oppositionsbudget som Vänsterpartiet tillsammans med rödgrönrosa partierna lagt för 2022 föreslog vi särskilda medel för bildandet av fler naturreservat samt för skötsel av värdefull natur. Området kring Härlanda tjärn är ett för göteborgarna och fritidsverksamheter mycket viktigt naturområde som vi fortsatt vill värna. Vänsterpartiet stod bakom förslaget om att utreda ett införlivande av området kring Härlanda Tjärn i naturreservatet, sedan 2018 har dock Göteborg styrts av de borgerliga partierna som misslyckats med implementeringen.

2. Vänsterpartiet är positiva till det skydd som föreslås för de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna i detaljplanen för Stora Torp. Huruvida det är mest lämpligt att bilda kulturreservat för kringliggande landskap är en fråga som vi får återkomma närmare till.