Samråd kring detaljplan för Stora Torp pågår

Just nu finns samrådshandlingarna en detaljplan för Stora Torp att granska via Stadsbyggnadskontorets hemsida, synpunkter skall vara inlämnade senast 29 april. Denna gång rör det sig inte om någon exploatering utan detaljplanen har till syfte att möjliggöra för djurhållningen i området, införa skydd för byggnaderna samt att skydda ett antal värdefulla träd. Det finns alltså mycket som är bra med den föreslagna detaljplanen. Detaljplanen öppnar dock vägen för en försäljning av Stora Torps ekonomibyggnader, men det har tonats ned i denna planhandling. En försäljning är möjlig, men inte huvudsyftet med planen så som den är formulerad.

Områdets höga kulturhistoriska värde lyfts fram tydligt i förlaget till detaljplan och den ses som en helhet och man skriver i förslaget till detaljplan. ”Helhetsområdet med stall, jordkällare och hönshus på Stora Torp är att betrakta som särskilt värdefullt bebyggelseområde på så vis som avses i PBL 8 kap. 13 § och omfattas därmed av förvanskningsförbud med utgångspunkt från bebyggelsens värden”.

Skyddsbestämmelser som föreslås är rivningsförbud samt skydd av kulturvärden, där det krävs bygglov för alla ändringar, även byte av färg och fasadmaterial.

Ett möjligt påpekande som behöver göras är under punkten arkeologi där det hävdas att det inte finns kännedom om fornlämningar eller andra arkeologiska fynd inom fastigheten som ger skäl till en arkeologisk undersökning. Där behöver Stadsbyggnadskontoret uppmärksammas på att inom området finns den äldre bytomten, som aldrig undersökts, men som helt säkert innehåller lämningar.

Under rubriken ”servitut” sägs att ett område markerat med x på kartan skall vara tillgänglig för allmänheten så som gångväg. Det är givetvis mycket viktigt att säkra denna rätt så det inte inträffar samma sak som vid Lilla Torp där polisen plötsligt satt upp förbudsskyltar och stoppade alla som ville gå i närheten av stallanläggningen. Det vore bra om inte bara gångvägen var öppen utan att allmänheten även skulle kunna röra sig fritt kring t.ex. stenmagasinet.

Det var alltså en i stora drag positiv överraskning att läsa förslaget till detaljplan. Då man kraftfullt betonar områdets kulturhistoriska värden och dessutom vill skydda ett antal träd ser jag det som att planen faktiskt kan öppna upp för att stärka skyddet av det omgivande landskapet i form av ett kulturreservat.

En kommentar

  1. Öppningen att kunna sälja bör inte finnas eftersom det inte finns några garantier att planen håller vid en ev. försäljning.

Kommentarer är stängda.