Ny avstjälpningsplats för sopor

”Med anledning av en hemställan från renhållningsstyrelsen har drätselkammaren, sedan hälsovårdsnämnden, skogsnämnden och stadsingenjörskontoret hörts, beslutat begära en summa av 30,700 kr. för att från nya Delsjövägen anlägga en 690m., lång körväg till den öster om de nya skogsvägarna belägna s.k. Björkdalen för att möjliggöra dalens användande som avstjälpningsplats för sopor.

Renhållningsdirektören framhåller, att styrelsen efter anmodan av länsstyrelsen år 1925 beslutade att avlysa den gamla avstjälpningsplatsen vid Backa. Därefter ha de sopor, som ej kunnat säljas för gödsling, av särskilda entreprenörer forslats ut till trakten av Kungälv, där soporna använts till fyllnad på sankmarker. Detta förfarande har emellertid blivit mycket kostsamt. Den nu föreslagna platsen erbjuder det billigaste sättet att bli av med soporna från Örgryte, där staden inom kort skall övertaga renhållningen.

Skogsnämnden anser platsen synnerligen lämplig och framhåller, att med de förhärskande sydvästliga vindarna stanken från avskrädet i minsta möjliga mån kommer att göra sig kännbar för trafikanterna på de nyanlagda skogsvägarna. Stadsingenjörskontoret har för sin del föreslagit ytterligare två platser, en på Hisingen och en vid Högsbo, men båda dessa kräva dyrbarare väganläggningar.

Drätselkammaren föreslår att vägarbetet utföres som nödhjälpsarbete och igångsättes redan i år.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9 juni 1926)