Friluftsmuseum

”Museistryelsen föreslår stadskollegiet att ett utflyktsmuseum anordnas i det framtida Delsjöreservatet med placering i Sjölyckan.

Tanken på ett utflyktsmuseum väcktes i ett förslag till handlingsprogram som för snart ett år sedan förelades museistyrelsen. Arkeologiska, historiska och naturhistoriska museerna samt industrimuseet har sedan utformat programmet för museet.

Museistyrelsen menar att ett utflyktsmuseum bör kunna ingå som en del i de servicelokaler av annat slag, t.ex. kafé och raststuga, som blir nödvändiga i Delsjöreservatet.

Ansvar för uppförande och förvaltning av lokalerna bör åläggas den framtida huvudmannen för reservatet. Museernas uppgift skulle då bli att lämna service genom utställningar i anvisade lokaler.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 april 1970)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk