Ladugården lades i aska

”Förliden tisdagsafton omkring kl. 7 förkunnade klämtning från tornen, att eldsvåda utbrutit. Den befanns vara på egendomen Stora Torp, belägen ofvan Örgryte kyrka och Stora Bö. Elden hade uppkommit i Ladugårdsbyggnaden, som ock inom ett par timmar lades i aska, och blefvo flera kreatur innebrände.

Till biträde vid släckningen hastade från staden, så skyndsamt som det svåra väglaget ville medgifva, stadens frivilliga sprutlag med dess tvänne lätta sprutor, men kunde beklagligen ingenting serdeles uträtta, sedan vid ankomsten dit, det mesta redan blifvit de häftiga lågornas rof. Om denna hedrande inrättnings goda organisation torde vi få säga någt mera vid et lägligare tillfälle: nu måste vi sluta med underrättelsen, att egaren, som ej länge innehaft Stora Torp, tros högst kännbart lidit af den timade olyckan, ehuru gröda och foder varit försäkrade i Fenix-Compagniet härstädes.” (Ur: Aftonbladet 22 december 1831)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk