Stora Torp – enligt planen 1969

Utredningen av Delsjöområdets värde för Göteborg 1969 lyfte fram Stora Torps värde för området. Ändå vansköttes byggnaderna. Delar av ekonomibyggnaderna revs några år efter att utredningen var klar och i dag finns det de som önskar sälja de byggnader som ännu är kvar i stadens ägo. Insikten om deras betydelse saknas tyvärr hos allt för många. I utredningen från 1969 skrevs följande:

”I byggnadsminnesinventeringen har angivits att Stora Torps huvudbyggnad och den omgivande parken föreslagits som byggnadsminne. Samtidigt framhålles det kulturhistoriska värdet av ekonomibyggnader och förvaltarbostäder.

De yttre förhållandena kring Stora Torp såväl när det gäller uppfart och åtkomlighet, som när det gäller miljöförhållande och arkitektoniskt uttryck, har i grund förändrats genom tillkomsten av radiohuset och de anläggningar som samtidigt beretts utrymme. Ur miljösynpunkt speciellt betydelsefull är den parkeringsanläggning som byggts framför Stora Torp. Den bryter direktkontakten från Delsjövägen och skapar oklarhet om infartsförhållande med mera. Byggnadernas värde och det förhållandet att Stora Torp är en av de lättåtkomligaste entréerna till reservatet, befogar en översyn av planförhållandena kring Stora Torp ur kulturhistorisk synpunkt och reservats- synpunkt.

Men det är inte bara planförhållandena på Stora Torp som bör omprövas, utan också bebyggelsens användning. Huvudbyggnaden utnyttjas idag för kontors- och bostadsändamål. Det är emellertid knappast troligt att denna användning kommer att bestå och det finns därför anledning att redan nu överväga hur byggnaden i framtiden skall utnyttjas.

Av övrig bebyggelse, som ur miljösynpunkt har stor betydelse, bör speciell uppmärksamhet ägnas åt den stora U-formade ekonomibyggnaden. Dess tekniska standard är mycket dålig och det krävs ett snabbt ingripande, om inte byggnaden helt skall förfalla. Samtidigt som man prövar även denna byggnads användning – den arrenderas idag ut som stall m. m. – bör den omgående bli föremål för en byggnadsteknisk upprustning.

Alla dessa förhållande befogar att Stora Torp med parkområde, ekonomibyggnader och entréer göres till föremål för en speciell utredning.” (Ur: Delsjöreservatet 1969)

Vill du läsa mer om Stora Torps historia? Införskaffa då boken Delsjöskogen där kapitel 3 helt ägnas byn Torp och dess historia.


Bilden i sidhuvudet visar Stora Torps huvudbyggnad 2018. Foto: Per Hallén

Referens

Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969