Kung Oscar I reste genom Kallebäck 1845

Oscar I hade tillträtt som Sveriges kung 1845 och följande år var han på resa genom landet tillsammans med prinsen Gustav. En av resans etapper gick på gamla Boråsvägen i trakten av Kallebäck och Skår. Det var ett besök som befolkningen i området ännu talade om när Fritz Stenström nedtecknade Örgrytes historia under 1920-talet. Istället för att använda Stenströms text istället öppnar vi Post- och Inrikes Tidningars utgåva nummer 205 från år 1845 för att se hur besöket skildrades av den samtida pressen.

”I går (sista april) kl. omkring 7 e.m. ankommo H.M.Konungen och Prins Gustaf till Landvetters gästgifvaregård, der de möttes af 16 unge, välklädde, med blomsterbuketter prydde bönder till häst, hvilka beledsagade den Kungliga vagnen till Kallebäcks högar, belägne vid pass 1/4 mil från staden, der de höge resande emottogos af ett stort fackeltåg, bestående af 60 af stadens unge borgare till häst. Från Kallebäck gick tåget till staden i föjande ordning: 1, Länsmannen till häst; 2, Landshöfdingen; 3, en Hingstridare i Kunglig livré; 4, ett detachement af Kronprinsens Hussarer; 5, en afdelning ridande Borgare med facklor; 6, H.M. Konungen och H.K.H. Arffursten; 7 en afdelning ridande Borgare med facklor; 8, den Kungliga sviten.

Utanför Grosshandlaren Grönvalls hus i Kallebäck voro anbragte 2:ne stora marechaller; vid vägen som leder till Färgeriet Levanten, befunnos äfven tvenne dyliga, hvarförutan alla byggnaderna voro eklärerade. På ömse sidor om landsvägen utanför Fabrikör Buchholtz egendom voro uppreste 24 stycken med grönt klädda marechaller, emellan hvilka gärgade glaslampor voro upphängde. Hela Kallebäcks bro var klädd med grönt och upplyst af 8 marechaller. På båda sidor om vägen vid bron hade ortens unga flickor, till ett antal af några och 30 personer, uppställt sig på tvenne leder, för att helsa de höge resande välkomna, medelst att beströ vägen med blommor och kasta blomsterkransar och blomsterbuketter i den Kungliga vagnen – allt under den talrkt församlade menighetens lifliga hurra- och lefve-rop.

Överallt, der det Kungliga tåget passerade, voro byggnaderna, ända till de minsta kojor, upplysta, och i flera fönster såg man transparenter, hvilka alla häntydde på folkets kärlek till den älskade landsfadern. Vid den provisionella bro, som leder öfver Mölndals-ån, hade Örgryte sockneboar uppfört en stor båge, hvars hvalf, ekläreradt med 800 lampor, var ämnadt att föreställa regnbågen; men förmedelst den starka stormen var det omöjligt att bibehålla den lysande. Öfverst på denna hvalfbåge var anbragt en transparent 5 alnar hög och 4 alnar bred, med H.M. Konungens krönta namnchiffer och devis: Allt för Dig!

Då den Kungliga vagnen passerade förbi egendomen lilla Skår afbrändes ett mindre fyrverkeri. De utmed landsvägen belägna länderierna, tillhörige f.d. Landsh. Virgin, Hrr Lundström, Lindström, Cabré, Butsch m.fl., voro på det rikaste upplyste och tusentals pots-à-feu anbragte utåt de närmast landsvägen belägne gröna häckarne. Hade ej blåsten varit så ytterst häftig, som den var, så skulle H.M. Konungen, ända från Kallebäcks högar till residenset, der han steg ur sin vagn, så att säga rest genom ett haf af ljus – i så stor skala var den af enskilta personer den älskade Monarken till ära anställda ekläreringen tilltagen.

Vid ankomsten till den s.k. Kungsporten, der en afdelning af Götha Kongl. Artilleri var uppställdt, beneventerades de Höge resande med ett par korta tal af stadens Justitie-Borgmästare, Hr P. Ekman, och H.H. Biskopen. I Kjellbergska flickskolans i närheten af nyssbemälte port belägne lokal bildade de öfre fönsterrutorna en serie af transparenta bokstäfver, hvilka åter formade devisen: Lefve vår älskade Kung! Genom de nedre delarne af fönsterna såg man grupper af hvitklädda, blomsterbekransade flickor, elever i nyssbemälte läroanstalt. Den vid planen, inanför Kungsborten, belägna vatten-reservoiren bildade en slags obelisk, från hvilken hundratals lampor gjöto sitt sken öfver densamma omgifvande föremålen. För öfrigt var hela staden, dess vid de stora hamngatorna belägna publika byggnaderna, broar och kanaler, äfvensom domkyrkan, på det rikaste illuminerade.

Glanspunkterna i denna eklärering utgjorde Rådhuset och ett af Grosshandlare Hr S. Arfvidsson vid lilla torget uppfördt tempel, i hvars midt Konungens krönta namnchiffer, sammansatt af kronglas, strålade i prismatisk glans. På hvar sin sida om detsamma sågos statyrer, föreställande Sanningen och Rättvisan, den förra igenkänlig på sin attribut: en spegel, och den senare på sin symbol: en vigtskål.

Det Kungliga tåget gick, i ofvan omförmälta ordning (med undantag af bönderne, som redo Stora Södra Hamngatan framåt), öfver Lejonbryggan, Stora torget, förbi Ostindiska huset, öfver Kämpebryggan och Lilla torget, der en afdelning af Götha Kongl. Artilleri-regemente var uppstäldt och nästan hela Officers-korpsen församlad, till residenset, der Hans Maj:t inträffade klockan 1/2 10 på aftonen.” (Ur: Post- och Inrikes Tidningar nr 205 år 1845)

Därmed har vi följt hela detta stora tåg av kungligheter utmed hela dess väg från Kallebäck in till stadens centrum. Tidningen har sedan en minst lika detaljerad skildring av kvällens aktiviteter och den fortsatta resan mot Lund, men dessa utlämnar jag då de inte har någon koppling till Delsjöområdets historia.

Referens

Post- och inrikes Tidningar