Blacktjärnsstugan – enligt planen 1969

”Som replipunkt för de besökare som från Södra Sävedalen kommer till reservatet föreslås en raststuga väster om Uggleberget. Berget har i naturinventeringen klassats som naturattraktion och det är här möjligt att åstadkomma en utsiktspunkt med ett fritt och högt läge. Vid Blacktjärn knyts ett antal populära vandringsleder och skid- stråk samman och dessa förhållande motiverar raststugans tillkomst. På östersluttningen av Stora Getryggen ner mot stugan finns, sedan länge rekognoserade teknik¬backar av hög svårighetsgrad, som är möjliga att bygga ut. Raststugan bör, förutom serveringsdel, förses med bastu och omklädningsrum. Att i detta läge anlägga terräng¬spår är däremot inte önskvärt. Ett rörelsestråk från stugan norr om Getryggen till Svarttjärn bör dock rekognoseras och arbetas upp.

I dalgången norr om stugan redovisas parkeringsplats för 200 bilar. Behov av reserv-utrymmen för parkering i detta läge har påtalats i samband med parkeringsfrågorna. Stugan kan ur teknisk synpunkt anslutas till VA-nät. Om sådan anslutning skall ske eller om vacuumanläggning istället skall väljas, bör utredas i samband med fortsatt programarbete för anläggningen.” (Ur:  Delsjöreservatet 1969, s. 122-123)

 Ur: Delsjöreservatet 1969, bilaga 29.

Referens

 Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969


Bilden i sidhuvudet visar Blacktjärn 2 juni 2020. Foto: Per Hallén