Planen för Kåsjöområdet 1969

”Dispositionsplanen norr om Kåsjön syftar till att understryka de mycket gynnsamma förutsättningar för rörligt friluftsliv, som området inrymmer, och antyder vilka anläggningar som kan bli aktuella, samt de krav på utrymme och lokalisering de ställer. I naturinventeringen har Kåuddens värde som naturattraktion och Björnås betydelse som naturvårdsområde kommenterats. Båda dessa områden ligger direkt åtkomliga från åsen. Tillsammans med sjön och den öppna kontakten med reservatet västerut utgör de väsentliga element för rekreation och naturupplevelser. Dessa förutsättningar tillsammans med god åtkomlighet med såväl bil som buss, samt möjligheterna till VA- anslutning mot norr befogar, att området reserveras för en omfattande och rikt diffe¬rentierad friluftsanläggning, som här kallas Kåsjö friluftsgård.

Centrum i denna anläggning är en byggnad som inrymmer bastu- och omklädnnigs- rum för motionssport samt serveringslokal, klubbrum och administrationsutrymmen. Den bör förläggas på åsen i väster i direkt kontakt med sportfält och terrängspår, som leder ut i reservatet och anknyts till befintliga vandringsleder och rörelsestråk. Söder om friluftsgården föreslås en teknikbacke på en östsluttning ned mot Kåsjön. Den har en längd av 150 meter och en fallhöjd av 38 meter.

För ridning finns idag inom området ett välutvecklat system av ridvägar mot Maderna och Råhult. Det föreslås att utrymme för ett nytt ridhus med tillhörande utomhus- utrymmen för hoppning och dressyr reserveras inom området.

Det befintliga Kåsjöbadet, som har stor besöksfrekens, föreslås erhålla bättre för¬hållande genom att Landvettervägen flyttas österut. Strandområdet blir därigenom mer skyddat för motorbuller och avgaser, och den knappa tillgången på ytor för rörelse och lek skulle förbättras. På planen har småbåtshamn för uthyrningsjollar – optimister – och planer för bollekar antytts, för att visa vilka fördelar som nås med en väg- flyttning.

Den redovisade sträckningen bör emellertid inte ses som ett definitivt förslag, förrän ett ännu östligare läge prövats. Landvettervägen kommer nämligen i framtiden att få en stor lokal betydelse, ökad trafikintensitet befogar att den helt frigöres från öjersjöbebyggelsen och flyttas till de lägre terrängpartierna öster om parkeringsanläggning och bebyggelse. I samband med en sådan vägstudie bör stor vikt läggas på att erhålla välbelägna och funktionsriktiga planskilda korsningar för terrängspår såväl norr som söder om Kåsjön. I anslutning till dessa anordnas busshållplatser.

För att betjäna anläggningen redovisas i planen 1250 parkeringsplatser varav 350 vid Kåsjöbadet. Ytterligare reservutrymmen för parkering finns och bör finnas.

Då dispositionsplanen för området har idékaraktär bör områdets planeringsfrågor efter principbeslut göras till föremål för särskild utredning.”

Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969

Kartbilaga nr. 28

Bilden i sidhuvudet visar Kåsjön 2020, foto: Per Hallén.