Issegling på Delsjön 1902

Vintern 1902 var betydligt kallare än den som vi upplevt 2021. Det hade gjort isen på Delsjöarna kunde användas till tävlingar långt in i mars månad. Illustrationen till dagens berättelse är dock från år 1899, men man kan tänka sig liknande scener några år senare.

”På Delsjön rådde i går ett friskt idrottslif, ehuruväl antalet deltagare icke var så stort som man kunnat antaga. Troligen hade tvifvel om isens lämplighet afskräckt från att gå dit, men isen var af utmärkt beskaffenhet, och den friska brisen var särdeles gynsam för den idrott, som för tillfället var den dominerande, nämligen segling på isjakt och skridsko.

Isjaktseglingen har gamla anor här i Göteborg. För några tiotal år sedan, då stränga vintrar med islägg i skärgården voro vanligare än nu, och då inga isbrytare bråkade upp öppna rännor i isen, seglades ganska mycket med isjakt ute på fjorden. De då begagnade isjakterna bestodo af tre plankor, hopfästade i triangelform med en skena under hvarje vinkelspets.

På underkant af plankorna vor spikade golfbräder, så att utrymmet för besättningen var ganska stort. Till segel användes ofta gamla båtsegel.

Efter åtskilliga års intervall har denna präktiga idrott nu återupptagits af Göteborg Yachtklubb, som förlagt sina isseglingar till Delsjöns is.

Den modärna isjakterna äro af amerikansk konstruktion. Ramen är i dessa jakter i form af ett kors med roderskenan i ena ändan på midskeppsbjälken, på hvilken är fästad så att säga en korg, som gifver plats för två à tre personer, och hvars främre ända bildar förskepp och peke. I ändarne på tvärbjälken äro sido skenorna fästade.

Riggen består af två segel: ett gaffel- och bomsegel och stagfock. Både seglen sköta sig själfva under kryssen. Besättningen har endast att sköta om den nödiga skotningen.

Ett halft dussin dylika isjakter finns nu därute, och i går var kappsegling anordnad, hvaruti fyra jakter deltogo.

Banan var utprickad som ett slags triangelbana och mätte något öfver 3 ½ km. samt skulle seglas tre gånger, således inalles c:a 10 ½ kilometer.

Resultatet af seglingen blef för hr H. Dähn: 1:a hvarfvet 7 m. 35 sek., 2:a hvarfvet 15 m. 3 sek. och 3:e hvarfvet 22 m. 10 sek.;

För hr O. Mark: 1:a hvarfvet 9: 15, 2:a hvarfvet 17: 35, 3:e hvarfvet 25: 32;

För hr H. Grebst: 1:a hvarfvet 9: 10, 2:a hvarfvet 18: 27 och 3:e 27: 20.

Som starter och prisdomare tjänstgjorde ingeniör H. Pripp.

I skridskoseglingen, där banan skulle passeras två gånger, deltogo 10 täflande.

Hr I Lignell blef förste man med en tid af 16 minuter 30 s. och hr C Setterborg n:r 2 med 17 minuter. Alla de öfriga afstodo. Som starter tjänstgjorde hr Olof Lindstrand.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 10 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet visar skridskoseglar på Delsjön 1899, bilden har tillhandahållits av Ann Christin Larzon.