Planen för golfbanans utbyggnad 1969

”Dispositionsskissen avser visa den aktuella utformningen av trafiklösningen för riks­väg 40 vid Kallebäcksmotet och de förutsättningar som denna skapar för områdets utnyttjande. I områdets norra del har Inlagts den befintliga 18-hålsbanan, och i den södra delen den skiss till ny 9-hålsbana, som golfklubben ställt till förfogande. Den torde i första hand böra uppfattas som ett stöd för de markanspråk som klubben ställer – mindre som ett definitivt förslag till utformning. Vid den överarbetning, som vid beslut att bygga ut banan, måste komma till stånd bör bland annat följande beaktas:

Vid planeringen av rörelsestråken i reservatet har förutsatts att gångväg och ridväg skall byggas ut runt Stora Delsjön. Dessa vägar har antytts i dispositionsplanen, men den redovisade sträckningen omedelbart intill strandlinjen är besvärlig ur terräng­synpunkt, och torde för ridning vara omöjlig. Detaljplanering av golfbanan måste därför ske med den utgångspunkten att vägar längs stranden, som ej påverkas av verksamheten på golfbanan måste ges prioritet och i sådan sträckning att de blir lättframkomliga och attraktiva.” (Ur: Delsjöreservatet)

Bilaga 26, ur: Delsjöutredningen

Förslaget att utöka golfbanans område blev den enda del av utredningens förslag som blev omtvistat när beslut kring gränser och användning av Delsjöområdet skulle beslutas 1970. Det är intressant att notera hur Torsten Henrikson satt på flera stolar samtidigt, kommunalråd, ordförande i utredningen om Delsjöområdet samt ordförande i golfklubben.

I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skrevs följande under rubriken ”Voteringsseger för ny golfbana vid Delsjön”:

”Golfsporten vann en 9-2 seger då Göteborgs stadskollegium på onsdagen voterade om en punkt i det omfattande materialet om delsjöutredningen. Kollegiet uttalade sig för att den befintliga banan bör kompletteras med en niohålsbana.

I övrigt godkändes de förslag som kommunalrådet Torsten Henriksson presenterade för två veckor sedan. Ärendet går nu vidare till stadsfullmäktige för beslut om bl.a. friluftsmuseum vid Sjölyckan och överförande av områdets förvaltning till idrotts- och friluftsnämnden. Hos länsstyrelsen begärs att huvuddelen av området förklaras vara naturreservat.

Torsten Henrikson, ordförande i arbetsgruppen för delsjöutredningen och ordförande i Delsjö Golfklubb, anser ytterligare en golfbana nödvändig. Den nuvarande räcker inte till för alla som vill spela.

Planverket har rekommenderat att ytkrävande aktiviteter med begränsat antal deltagare förläggs längre bort från mera omfattande bostadsbebyggelse och anses ur den synpunkten en utvidgning av den nuvarande banan olämplig. Även länsarkitekten ifrågasätter det befogade i att utöka golfbanan eftersom det finns risk att bl.a. områden väster om St Delsjön blir allt för intensivt utnyttjat.

Till dessa yttranden hänvisade Björn Molin (fp) då han yrkade avslag på förslaget om mer mark för golfen. Vid voteringen stöddes han av Gösta Björck (s), som för dagen var suppleant för frånvarande vpk-ledamoten Birger Svensson.

– Det är ingen vildmark som erövras för golfsporten utan mest gammal åker som vintertid kan utnyttjas av skidåkare, säger Torsten Henrikson.” (Ur: GHT 29 oktober 1970)

Referenser

Delsjöreservatet. Konsultbyrån GAKO. Göteborg 1969.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Bilden i sidhuvudet visar golfspelare i Delsjöområdet 2015, foto: Per Hallén.