Sjölyckan enligt planen 1969

”Den del av vattenverkets område som nu kan öppnas för allmänheten, består av en stor öppen yta begränsad av högstammig skog, gran i öster, tall i norr och bok i sydväst. Mitt på det öppna området ligger 5 vattenbassänger med planmåtten 23X30 m och djupet 1,8 meter. Intill bassängerna finns filtreringsanläggningar i 2 mindre byggnader och på området i övrigt 3 bostadshus med uthus. Allt i prydligt skick och väl värt att ta till vara.

Möjligheterna att utnyttja de befintliga bassängerna för praktiska ändamål har prövats. Det har emellertid framstått som orealistiskt att använda dem för bad eller annan vattensport och områdets framtida användning har därför diskuterats med utgångspunkt från det gynnsamma läget intill Stora Delsjön, där bilvägen slutar och skogen tar vid. Med dessa förutsättningar skulle det här vara möjligt att bygga ut en mycket lättåtkomlig replipunkt i reservatet med tanke kanske främst på dem, som har liten aktionsradie; gamla, rörelsehindrade och småbarnsfamiljer. Vattenbassängen skulle kunna göras grundare och bli plaskdammar och lekdammar för småbåtsegling. Filterbyggnaderna skulle iordningsställas som ett vattenmuseum, en kaffestuga med framförliggande lekäng och utsikt över Stora Delsjön, skulle kunna bli parklek och barnparkering för sportande föräldrar. Badplatsen nedanför teknikbacken skulle ställas i ordning och på Sjölyckans område kompletteras med omklädnings- och toalettbyggnader. En båtbrygga med utlåning av segel- och roddjollar skulle anläggas i Intagsviken. Kanske skulle man också här som introduktion till Delsjöreservatet anlägga ett utflyktsmuseum, som berättade, om vad man kan se och träffa på av natur inom reservatet; geologi, vegetation, djur och växter.” (Ur: Delsjöreservatet)

Kartbilaga nr. 25

Referens

Delsjöreservatet. Konsultbyrån GAKO. Göteborg 1969.

Bilden i sidhuvudet visar Sjölyckan 2019, foto: Per Hallén.