Nya Skatås – enligt förslag 1969

”Samtidigt med planutredningen för Delsjöreservatet har en utredning om Nya Skatås utförts för Göteborgs Idrotts- och Friluftsnämnd. Utredningen har haft till syfte att ersätta det gamla och hårt förslitna militärlägret, som tillkom i början på 1940-talet, med en närsportanläggning med bred inriktning på intressegrupper och med funktioner som utnyttjar det fördelaktiga läget och den utmärkta terrängen under alla tider på året. I anslutning till två nya parkeringsplatser, som rymmer 830 parkeringsplatser, och i väsentlig utsträckning ökar möjligheterna att ta emot besökare, föreslås en serie anläggningar.

Byggnaderna föreslås uppflyttade på åsen för att få kontakt med västersol och stads-bebyggelse, med östersol och skogsterräng. I högt läge kommer de här i centrum för en omfattande utomhusanläggning. Byggnaderna inrymmer tre huvudfunktioner:

•                          Bastubadhus med utomhussvalningsbassänger för två manliga och en kvinnlig avdelning med tillsammans 550 platser.

•                          Sporthall i två delar, bestående av bollhall med stubbgolv samt motionshall med trägolv. Dessutom inrymmande omklädningsrum för 600 personer, idrottspoliklinik, löpargång, styrketräning m. m.

•                          Serverings- och förläggningsbyggnad med matsal och cafeteria för 280 personer, värmestuga för 200 personer, 3 klubbrum samt 51 gästrum för 2-6 personer avsedda som förläggning för idrottsmän, skolbarn, familjer.

I dalen norr om huvudbyggnaden skall stadens idrottsklubbar beredas tillfälle att uppföra klubbstugor. I Björkedalen föreslås två sportfält, som rymmer sju bollplaner, varav två anlägges i gräs och fem i grus, alla med belysning. I den dalgång som vetter upp mot Delsjökolonin föreslås en idrottsplats med löparbana. Tillhörande kastzon har flyttats upp på åsen i ett skyddat läge, som ligger vid sidan om de attraktiva stråken.

Med start från Skatåsens högsta punkt föreslås en teknikbacke mot nordväst med bromsplan på Kärralunds campingplats. Den får en längd av 300 meter med 55 meters fallhöjd, utrustas med lift och snökanoner.

I dalgången norr om Skatås, i ur vindsynpunkt synnerligen skyddat läge, föreslås en konstfrusen isbana med 400 meters bana för skrinning.

Den idag med baracker bebyggda ängen, föreslås använd för lek och gymnastik, samt som start och mål vid de stora evenemangen i Delsjöterrängen.” (Ur: Delsjöreservatet)

Referens

Delsjöreservatet. Konsultbyrån GAKO. Göteborg 1969.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bilden från Skatås Friluftsgård med byggnader från 1940-talet. Foto från 1972.