Stadsplaneförslaget för Stora Torp 1942-46

När huvuddelen av Stora Torp köptes av Göteborgs stad 1942 innebar det att det sista stora privatägda landområdet inom ”Delsjöreservatet” kom att bli stadens egendom. Redan innan avtalet var klart hade arbetet med att upprätta en stadsplan för området inletts och de första skisserna över framtida bebyggelse hade tagits fram och den beskrevs på följande sätt, ”Detta innebär, att å områdena skulle medgivas bebyggelse med tre vånings hyreshus av i genomsnitt 9,5 meters bred och med en sammanlagd lägenhetsyta av omkring 65,000 kvadratmeter”, lite längre fram konstateras av Per Hemberg vid Fastighets a-b D. Carnegie & C:o, ”att områdena I och II snarast möjligt iordningställs för exploatering, tro vi också ligger lika mycket i stadens som vårt intresse”.[1] Tanken i ett av utkasten till stadsplan var att bebygga hela området kring Stora Torps huvudbyggnad. Men givetvis väckte detta reaktioner, ”Stora Torps huvudbyggnad och park utgöra tillsammans en av de vackraste anläggningarna inom Göteborgs område, kär för varje Göteborgare med känsla för sin stad”, skrev Hjalmar Wijk, ordförande i beredningen för natur- och kulturskydd, 1943 i ett utlåtande.[2]

Husen som skulle ersätta den historiska bebyggelsen och parken vid Stora Torp föreslogs få detta utseende. A4027.

Om planen hade blivit verklighet hade nästan all äldre bebyggelse vid Stora Torp, förutom huvudbyggnaden och stenmagasinet, kommit att rivas. Det som fanns kvar av 1700-talsparken hade också försvunnit och en ny ringväg hade skapats mellan husen. Dessutom finns det en större väg inritad på stadsplaneförslaget som fortsätter in i Delsjöområdet där idag golfbanan finns, förmodligen en förberedelse för vidare exploatering.

Jämförelse mellan området vid Stora Torp i dag och hur det skulle ha sett ut om planerna från 1942-46 blivit verklighet. Den tänkta bebyggelsen och vägarna är inlagda i rött över dagens karta. Du kan dra i mittspalten för att jämföra kartorna. Kartöverlägget är utfört av Per Hallén och bygger på kartan i akten A4027.

Det blev ganska kraftiga reaktioner på detta förslag och Skogssällskapets ordförande Alfred Wigelius skrev ett längre PM i frågan och uttryckte med kraft sin övertygelse om att skydd parken och Delsjöområdet, ”Att det aktuella stadsplaneförslaget skulle få sådana verkningar hade jag aldrig tidigare reflekterat över. Mångårigt sysslande med Stora Torp på ägarnas uppdrag och för deras räkning har lärt mig inse vilken ofantlig betydelsefull tillgång Stora Torpskomplexet i dess helhet utgör för göteborgarna och vilket sällsynt värde parken har ur natursynpunkt. Dess okränkta bevarande för framtiden utgör ett krav som förvisso ingen eller ytterst få av göteborgarna vilja ge avkall på, och det rimmar illa med nuvarande strävanden att för dyra pengar skapa naturreservat, som inte stå att uppnå annat än på långa avstånd från staden samtidigt med att platser, som utgöra omtyckta tillhåll för göteborgarna offras.”[3]

Det fanns detaljerade förslag till hur lägenheterna i husen skulle utformas. A4027.

De avlägsna naturreservat som Wigelius talar om i citatet ovan var försöken att skapa nya friluftsområden i Svartedalen och Vättlefjällsområdet, långt utanför stadens gräns. Wigelius uttalande skulle passa lika väl i vår tid då oviljan att acceptera de skydd som faktiskt finns för området är påfallande och ointresset att ge området stärkt skydd är uppenbar men viljan att se Delsjöområdet som en markreserv är tydlig.

Lyckligtvis sparades parken vid Stora Torp då den föreslagna stadsplanen aldrig blev verkligen, men den har som ni säkert är bekanta med, varit hotad även under senare tid då det planerades att sälja marken till Kina.

En detaljplan för Stora Torps äldre byggnader har varit under arbete en längre tid, vad den innehåller är okänt för alla förutom de som arbetar med planen. Allt som i nuläget är känt är att den skall gå ut på granskning till våren. Förhoppningen är att den skall skydda de äldre husen (förutom den lilla källarbyggnaden…) men tanken är också att sälja husen. Något som är oroväckande är att den äldre bebyggelsen är tänkt att skyddas utan att skyddet gäller det omgivande landskapet.

Tryckt källa

Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar (GSH)

Otrycka källor

Riksarkivet, Göteborg
D. Carnegie & Co Fastighets AB.s arkiv, A4027

Skogssällskapets arkiv

Noter


[1] GSH 1942 H 35 samt protokoll

[2] Skogssällskapets arkiv.

[3] PM av Alfred Wigelius den 30 mars 1943, Skogssällskapets arkiv.