Det nakna liket i Kallebäck

Sommaren 1869 berättades det om det fasansfulla fyndet av ett naket lik under halmen i ladan till ett torp i Kallebäck. Ingen tycktes veta vem den döde var. Det fanns inte några spår av våld, men ändå kommer en misstänkt att gripas för att förhöras, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning ger följande skildring av händelsen.

”Vid extra ting sistl. Gårdagseftermiddag med Säfvedals häradsrätt företogs undersökning med anledning af ett under misstänka förhållanden anträffadt lik, hvilket för ett par dagar sedan funnits i en lada hörande till ett under egendomen Kallebäck lydande torp. Upptäckten skedde i Thorsdags e.m., då torparens hustru bland uti ladan förvaradt hö, till sin stora förskräckelse, påträffade liket af en yngre mansperson, beröfvadt alla klädespersedlar, med undantag af strumporna. Det hemska fyndet anmäldes ofördröjligen hos vederbörande kronobetjening, genom hvars försorg obduktion å den döda kroppen förrättades af provincialläkaren, dervid dock inga andra spår af möjligen föröfvadt våld upptäcktes, än några blånader och rispor, hvilka emellertid, enligt läkarens förklaring, icke kunnat haft döden till följd.

Till förhöret var inkallad artilleristen N:o 35 vid 9:de batteriet af Göta Artilleriregemente, Anders Svensson Ax, hvilken, efter att den 26 sistl. Maj hafva rymt från kasernen, under de påföljande dagarne varit synlig drifvande omkring i trakten af Kallebäck och Mölndal samt den 31 på aftonen inkommit i torpet, der han begärt och erhållit nattlogi i ladan, hvarest liket sedemera påträffades. Påföljande morgon aflägsnade sig Ax, sedan han innevarit i torpet, för att köpa mjölk. Denna och nästföljande dag hade flera personer i trakten, som vid ransakningen hördes såsom vittnen, bemärkt en i uniform klädd artillerist, i hvilken några af vittnena trodde sig igenkänna Ax, i stugorna afyttra kläder och skodon. Dessa misstänkta omständigheter föranledde, att Ax blef efterspanad och vid anträffandet häktad. Han förnekade dock vid förhöret all kännedom om det sätt, hvarpå den i ladan funna obekanta personen ljutit döden, försäkrande sig hafva alldeles ensam tillbringat natten i ladan. Att hafva afyttrat klädespersedlar förnekade han deremot ej, men förklarade, att dessa tillhört honom sjelf. De stöflor, viilka han vid häktningen var iklädd och hvilka ej voro kronopersedlar, uppgaf han sig hafva, mot 2 ½ rdrs mellangift, af en obekant person tillbytt sig mot de regementet tillhöriga.

På åklagarens yrkande blef den vidare ransakningen uppskjuten till den 28 dennes, hvaremellertid Ax kommer att förvaras i regementets arrestrum.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8 juni 1869)

Bilden i sidhuvudet visar Kallebäcks källa, foto: Per Hallén