Entréer till Delsjöområdet enligt planen 1969

Dagens söndagsläsning är hämtad ur den omfattande utredningen kring användandet av Delsjöområdet som utfördes under slutet av 1960-talet. I dag behandlas de tänkta entréerna till området.

”Enligt intervjuundersökningen går besökare ofta långa vägar till fots för att nå reservatet.

Det visar att gångtrafikstråk i intilliggande stadsområden bör anslutas till reservatets entréer och stråk. Speciellt viktig är denna direktkontakt för skidåkning vintertid. För dem som bor i direkt anslutning till reservatet, är entréerna knappast något problem. För övriga finns ett begränsat antal lämpliga entréer vid parkeringsplatser och hållplatser runt reservatet.

Vid Stora Torp finns en av de bästa entréerna till reservatet för besökare, som kommer med spårvagn. Där finns dels den lilla smitvägen väster om Stora Torp som för direkt upp i terrängen, dels den större gångvägen som passerar den kulturhistoriskt värdefulla huvudbyggnaden och dess gårdsbebyggelse. Båda dessa entréer är tyvärr hårt pressade av de nyanläggningar, som sker i samband med radiohuset. Uppfartsvägen till Sjölyckan ger en lämplig entré för besökare med bil. Man kommer här långt in i reservatet som på detta sätt blir åtkomligt även för gamla och rörelsehindrade personer. Inom sex parkeringsområden finns här möjligheter att ta emot ca 1 700 bilar.

Entrén vid Skatås kan sägas vara avsedd i första hand för besökare med bil och spårvagn, men antalet bilplatser är begränsat till ca 350 under sommarhalvåret och 650 under vinterhalvåret, då campingplatsen tas i anspråk för att betjäna besökare till teknikbacken. Olbergsgatan och Apslätten ger entrémöjligheter som i första hand torde betjäna intilliggande stadsdelar.

Entrén till Flärlandatjärnsområdet från Björkekärr betjänar i första hand stadsdelen. Vintertid är det en attraktiv tillfart för skridskoåkare, som kommer med bil. Isen på tjärnen lägger sig tidigt.

Entrén till Blacktjärnsområdet har tidigare varit relativt svåråtkomlig och okänd. I samband med nu pågående utbyggnad i Södra Sävedalen ökas dess åtkomligt och detta kommer med säkerhet att medföra att entréns attraktivitet observeras. Då den tillsammans med Delsjökärrentrén utgör bästa åtkomstmöjligheten av Knipeflågsbergen bör man räkna med att belastningen, i första hand av bilburna besökare snabbt kommer att öka. Reservytor för parkering vore här värdefulla.

Entrén vid Kåsjön kommer efterhand att bli en av de betydelsefulla entréerna till reservatet, då man här kommer direkt i kontakt med terrängen. Attraktiviteten kom­mer att öka allt eftersom bebyggelsen i Partille expanderar och när man bygger ut Kåsjö friluftsgård. I första hand är detta en bilentré med stor kapacitet.

Entrén vid Råda är lättåtkomlig med bil och ger direkt tillgång till Delsjökärrsområdet med den attraktiva promenaden runt Lilla Delsjön och dessutom med vildmarksområdena på Knipeflågsbergen. Entrén har stor kapacitet som emellertid bör tagas i anspråk med viss försiktighet, då vägvalsmöjligheterna är begränsade. Entrén vid Stora Delsjön och golfbanan är idag en specialentré, för de verksamheter som ligger längs gamla Boråsvägen. När skytte- och motorsport omlokaliseras och slingan runt Stora Delsjön kompletteras kommer här att bli en lättåtkomlig bilentré till reservatet.”

(Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969)