Kanondunder i Kallebäck

I Göteborgs Aftonblad kunde läsarna den 2 februari 1893 läsa att ”Ett häftigt kanondunder har i dag på middagen hörts i staden. Förklaringen ligger däri, att Göta artilleri haft skjutöfningar ute vid Kallebäck”. I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning fanns dagen efter en lite längre beskrivning av övningen.

”På grund af gällande instruktion för fältartilleriets öfningar företogs i går en öfningsmarsch med en större afdelning ur regementet (Första Göta artilleriregemente) under befäl af kaptenen E. Hjärne.

Ändamålet med denna öfning var, att gifva befäl och trupp tillfälle att göra iakttagelser angående svårigheter, som fältartilleriet har att öfvervinna vid marsch på snötäckta och isbelagda vägar samt vid inryckning i ställning, då marken är betäckt med mer eller mindre djup snö. På marschen medfördes 4 kanoner, 2 ammunitionsvagnar och 2 packvagnar. Marschen anträddes kl. 10 f.m., och återkomsten till staden egde rum vid 3-tiden på e.m. Under marschen, som utfördes å den till Mölnlycke och Råda ledande vägen, intogs artilleriställningar å höjderna vid Kallebäck, hvarvid öfvades skjutning med exercisskott och ammunitionsersättning.

Regementschefen grefve Hamilton, majorerna Jonsson och Liljenroth samt flere kaptener och subalternofficerare åtföljde den marscherande styrkan.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 februari 1893)

Höjderna ovanför Gundla mosse användes ganska regelbundet till övningsplats och kanonerna riktades ibland ut över mossen. I Fritz Stenströms ”Örgryte genom tiderna” berättas det på sidan 24 i del två att traktens barn kunde tjäna pengar genom att hämta vatten åt officerare och meniga nerifrån Kallebäcks källa. Enligt Stenström var priset 2 öre per halvsopsbutelj.

Referenser

Tidningar

Göteborgs Aftonblad

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Litteratur

Stenström, F. Örgryte genom tiderna. Del I-II. Göteborg 1920-24.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta artilleriregemente på väg till Tånga hed. d 17 Sept 1913.