Stor ljungbrand i Partilletrakten – Hvad småpojkar kunna ställa till

Räddningstjänsten i Storgöteborg varnar just nu för att det är mycket torrt i markerna. Då kan det vara lämpligt att blicka tillbaka på den torra våren och sommaren 1914 då två stora bränder härjade Delsjöområdet, både i Örgryte och i Partille. Den första av bränderna började vid Torfmossesjön – alltså Härlanda tjärn – och spred sig hela vägen till Puketorp. Landskapet för lite mer än hundra år sedan var öppet och bestod av stora ljunghedar och endast ett fåtal dyrbara skogsplanteringar.

Bilden är hämtad ur: Göteborgs Aftonblad 26 april 1914

”En ljungbrand, som antog ganska afsevärda dimensioner, utbröt i går vid half 12-tiden å Säfveåns A.-B:s mark vid Torfmossesjön ute i Örgryte. Några småpojkar hade funnit det varma vädret inbjudande till ett bad, men tydligen missräknat sig på vattnets värmegrad, hvarför de gjorde upp en eld att värma sig vid. Brasan blef emellertid större än hvad småpojkarna tänkt sig. Elden spred sig till ljungen, som genom de senaste dagarnas torka var synnerligen eldfängd. Den ganska starka vinden var sydvestlig och elden kastade sig med rasande fart uppför bergsidan, pressades in mellan två träsk i dälden bakom detsamma och klättrade så uppför ett nytt berg.

De väldiga rökmolnen, som stego mot skyn, tillkallade folk från grannskapet hvilka med ruskor i händerna sökte dämpa elden. Brandkåren i Lunden fick icke meddelande om branden förrän ett par timmar efter dess utbrott, då en afdelning emellertid ofördröjligen ryckte ut. Äfven en afdelning av stadens brandkår ankom vid fyratiden till platsen, afsevärt försenad genom de oländiga markerna, som tvingade dem att lämna brandkårsvagnen redan vid Kärralund, hvarifrån de måste gå till fots.

Manskapet var emellertid alldeles för otillräckligt för att man skulle kunna tänka på att hejda den våldsamt krig sig gripande elden. Ett par patruller riddarpojkar, som varit på öfning vid Partille, deltogo med berömvärd ifver i släckningsarbetet.

Emellertid hade vinden vid 5-tiden kastat om till sydlig och eldlinien närmade sig nu hastigt några gårdar, Puketorp. I en djup dalgång, som skilde gårdarna från den brinnande ljungen trodde man sig kunna säta stopp för branden. Trots stora ansträngningar lyckades detta dock icke. Partille brandkår hade nu, sedan elden öfverskridit gränsen mellan Örgryte och Partille kommit tillstädes.

Gårdarna, som ett tag syntes ganska starkt hotade, lyckades man dock rädda, och vid half 7-tiden var all fara för eldens vidare spridning öfver.

Det härjade området torde kunna uppskattas till omkring tre kvadratkilometer. Någon vidare skada uppkom ju icke genom branden, med undantag af att en del spridda mindre bestånd af ungbjörk brunno ned. Till all lycka räddades de dyrbara granplanteringarna på Säfveåns A.-B:s mark, som ett tag syntes starkt hotade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 april 1914)

Det var inte bara våren som var torr, även sommaren bjöd på värme och torka och det ledde till ytterligare en ljungbrand i samma trakt. I Stenströms hembygdsbok ”Örgryte genom tiderna” finns på sidorna 37-38 i del 2 följande skildring:

”Den 14 juli 1914, i den hetaste och torraste väderlek, kom elden åter lös /—/ svepte fram över 4,000 tunnland, enligt approxiamtiv beräkning. Det var en fredan elden uppkom, sedan brann det friskt till torsdagen i den därpå följande veckan, och elden hade hunnit tränga djupt ned i torvmossarna. På torsdagen kom regnet och stävjade brandens vidare framfart.” (Stenström)

Dagens Nyheter uppmärksammade branden i en kortare notis. ”Nu senast har mellan Örgryte och Partilled under några dagar rasat en eld som man ansåg begränsad i lördags, men som åter i dag blossat upp. I förmiddags stod elden upp från norra sidan av utmarkerna vid sjön Blacktjärn. Den drog vid middagstiden ned åt Ugglumshållet. Att döma av de rökmoln som synas på himlen brinner det nu lika friskt som i lördags. Hjälp till släckningsarbetet har tillkallats genom klämtning i kyrkklockorna.” (Ur: Dagens Nyheter 21 juli 1914)

Referenser

Tidningar

Dagens Nyheter

Göteborgs Aftonblad

Litteratur

Stenström, Fritz, Örgryte genom tiderna: en minnesbok. D. 1 och 2, 2. faks.-uppl., Sällsk. Örgryte odalmän, Göteborg, 1986[1920]


Bilden i sidhuvudet är hämtad ur: Göteborgs Aftonblad 26 april 1914