Fritidsbebyggelse, upplåten mark och strandskyddsområden i Delsjöreservatet 1969

Den omfattande utredningen Delsjöreservatet från 1969 har flera gånger tidigare presenterats här på Delsjöområdets historia. Idag skall avsnitten om Fritidsbebyggelse, Upplåten mark och Strandskyddsområden presenteras.

2.33                     Fritidsbebyggelse

Kartbilaga nr 8

Lantmäterikontoret i Göteborg har år 1967 utfört en inventering av fritidshus i Göteborgsregionen. Inom Delsjöområdet finns 444 fritidshus, i huvudsak belägna i Partille kommun. De återfinns där inom planområdena vid Furulund och Öjersjö. Bebyggelsen är rikt varierad både ifråga om karaktär och kvalitet – från enkla hyddor till ordentligt påkostade villor. Trenden i utvecklingen är klar och begreppet fritidsbebyggelse för framtiden oegentlig. I en snabbt växande region förändras områden av detta slag till halvpermanenta bebyggelseområden, som det hjälpligt går att bo i året runt, men som är dyra för kommunen och dess skattebetalare både ur investerings- och driftskostnadssynpunkt. I detta fall tillkommer dessutom att Öjersjöområdet fungerar som en olämpligt placerad propp i ett naturreservat för regionens hela befolkning.

2.34                     UPPLÅTEN MARK

Kartbilaga nr 9

Inom stadens område har Fastighetskontoret upprättat 55 arrendekontrakt avseende byggnader och mark för olika ändamål och nyttjande, av vilka 47 fortfarande är aktuella. I nedanstående uppställning finns dessa kontrakt förtecknade. De flesta byggnadsarrendena avser den gamla bebyggelsen vid Stora Torp och Lilla Torp. De flesta markarrendena avser områden vid Kallebäck. 3 kontrakt gäller Skogsnämnd och Skogssällskapet, 9 avser tekniska anläggningar för stadens verk, 2 gäller Sveriges radio, 1 gäller Länsstyrelsen, 2 gäller koloniträdgårdar, 4 gäller stall, 11 gäller bostad eller tomtplats, 13 gäller fritidsverksamheter och resten avser diverse ändamål.

I detta sammanhang är fritidsverksamheterna speciellt intressanta, då deras lokalisering måste prövas.

KONTRAKT ÄNDAMÅL
1 Göteborgs Stads Elverk Transformatorstation
2 Göteborgs Idrotts -och Friluftsnämnd Kärralunds campingplats
3 Göteborgs vatten- och avloppsverk Uppställningsplats
4 Göteborgs Idrotts- och Friluftsnämnd Tenniscentrum
5 Barnavårdsnämnden Flickhem
6 Bostäder
7 Polisen Ridstall
8 Sveriges Radio Radio- och TV-studio
9 Skogssällskapet i Göteborg Kontorslokaler
10 Bostad
11 Skogssällskapet i Göteborg Tomtplats
12 Stora Torps Ridklubb Ridstall
13 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län Förråd
14 Idrottsföreningen Kamraterna Idrottsgård
15 Föreningen Ryttarkamraterna Ridbana
16 Göteborgs Koloniträdgårdar Grönsaksodling
17 Göteborgs Koloniträdgårdar Koloniträdgårdar
18 Göteborgs stads skogsnämnd
19 Vasa Scoutkår Scoutlokaler
20 Bostad
21 Göteborgs vattenverk Bassänger och filternaläggning
22 Torp
23 Delsjö Golfklubb Golfbana
24 Tomtplats
25 Göteborgs vattenverk Vattenreservoar
26 Göteborgs elverk Transformator
27 Bostad
28 Bostad
29 Sommarstuga
30 Göteborgs bågskytteklubb Skjutbana
31 Göteborgs Hundkapplöpningsklubb Träningsbana
32 Motorförarnas Helnykterhetsförbund Övningsbana
33 Örgryte Skytteförening Skjutbana
34 Härlanda Pistolskytteklubb Skjutbana
35 Förråd
36 Bostad
37 Göteborgs Polismäns Idrottsförening Barackbyggnad
38 Civilförsvarsnämnden Barackbyggnad
39 Bostad
40 Västsvenska Stövareklubben Hundgårdar
41 Kallebäcks Hockeklubb Provisorisk isbana
42 Stenupplag
43 Göteborgs vattenverk Hävertstation
44 Göteborgs vattenverk Hävertstation
45 Sveriges Radio Radiostation
46 Göteborgs Renhållningsverk Soptipp (Brudaremossen)
47 Göteborgs vattenverk Pumpstation

De studier som gjorts beträffande dessa verksamheter har givit vid handen att motortrafik, skjutbanor samt hundsportanläggningar, kontrakt nr 30, 31, 32, 33, 34, 37 och 40, inom Kallebäcksområdet bör avvecklas. Motorbuller från övningsbanan och ljud från skjutbanor är synnerligen störande långt in i reservatet. Skjutbanorna är dessutom så lokaliserade, att de bryter ett naturligt rörelsestråk runt Stora Delsjön, såväl sommar som vinter. Skjutbanornas läge är också synnerligen tveksamt ur säkerhetssynpunkt. Utredning om lämplig lokalisering av skjutbanor har inletts inom Storgöteborgs samarbetskommitté i samarbete med berörda skytteorganisationer. Dessa är själva intresserade av lokalisering till områden, där 10-årskontrakt kan påräknas, då bidrag från riksidrottsstyrelsen kan utgå.

Övriga ändamål, kontrakt nr 2, 4, 14, 15, 23 och 41, har bedömts lämpliga att ha kvar i reservatet och även utveckla. Beträffande camping föreslås ytterligare en plats intill riksväg 40 i Råda. Skatås föreslås erhålla ökade markresurser, som ersättning för samtidigt föreslagna begränsningar och förändringar av program för Brudaremossen. Ridningen föreslås kompletterande ridvägar samtidigt som en ny lokalisering av det nya ridhuset till Råda säteri lägges fram till prövning. Delsjö golfklubb föreslås erhålla ytterligare mark för anläggning av en 9-hålsbana för att kunna öka kapaciteten till det dubbla och få banan klassad för internationella tävlingar.

Ändrad disposition föreslås för Sjölyckan, som tas i anspråk som en parkanläggning med servering och parklek. Nya ändamål är friluftsbad och småbåtsbrygga vid Sjölyckan, folk- och skolobservation på berget öster om Sjölyckan. Nya stödanläggningar av friluftsgårdskaraktär föreslås i Råda, samt vid Kåsjön och Blacktjärn. Som reservområde för framtida ändamål, för vilka bör beredas fasta anläggningar inom reservatet, föreslås ett område på Gillsås i Råda och ett område vid Råbacka söder om Kåsjön.

2.35                     STRANDSKYDDSOMRÅDEN

Kartbilaga nr 9

Strandområden runt de större sjöarna inom reservatet är belagda med strandskydd enligt § 15 och 16 i Naturvårdslagen. Strandskydd gäller således runt Stora och Lilla Delsjön, Härlanda tjärn, östra och Västra Långevattnet, Blacktjärn, Stora och Lilla Hålsjön, Bråtatjärn, Kåsjön samt Prästtjärn och Björndammen. Strandskydd gäller således f. n. ej för Svarttjärn, Stora och Lilla Björketjärn, Odensvaletjärn, Knipeflogstjärnet, Rambergstjärn, Hultstjärn, Stora och Lilla Tutjärn, Hindtjärn samt Turåstjärn, Björnåstjärn och Bergåstjärn på Björnåsbergen.

För strandskyddsområden gäller följande särskilda bestämmelser till skydd för friluftslivet i Naturvårdslagen

15 §

För att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv vid havet eller vid insjö eller vattendrag äger länsstyrelsen förordna, att vissa strandområden skall vara strandskyddsområde.

Strandskyddsområdet skall omfatta land- och vattenområde inom det avstånd från strandlinjen, som prövas erforderligt med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall, dock högst 300 meter från nämnda linje vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddsområde skall ej omfatta område, som ingår i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan.

16 §

Inom strandskyddsområde må icke utan länsstyrelsens tillstånd helt ny byggnad uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligen annat ända¬ mål, än det, vartill byggnaden tidigare varit använd, och ej heller utföras grävning och andra förberedelsearbeten för bebyggelse som nu sagts. Meddelas tillstånd, skall länsstyrelsen bestämma i vilken utsträckning mark må tagas i anspråk såsom tomt för byggnaden, o. s. v.

(Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969)