Detaljplan för stallarna vid Stora Torp väntas nästa år

Det börjar nu komma information om den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna vid Stora Torp. Ännu finns inte några närmare detaljer om innehållet, men ännu har inte ens arbetet med en kulturhistorisk värdering av områdets byggnader inletts.

[Ed. 2019-12-04: Enligt den senaste informationen syftar planen till att bevara den äldre bebyggelsen och skydda mot ny bebyggelse, arbetet med en kulturhistorisk värdering har också inletts.]

Stallarna vid Stora Torp 6 juni 2017. Foto: Per Hallén

Det är numera Fastighetsnämnden som förvaltar byggnaderna men redan när de tog över fastigheterna från Idrotts- och föreningsnämnden 1 oktober 2016 fördes det fram tankar på att sälja byggnaderna. I ett tjänsteutlåtande från 2016 skrivs följande:

”Då kontoret inte ser att fastigheten med nödvändighet behöver ägas av staden efter det att befintliga byggnaders bevarande har säkrats i plan och mot bakgrund av att fortsatt förvaltning skulle innebära ett negativt betalnetto för lång tid framöver, föreslår kontoret att nämnden ger kontoret i uppdrag att sälja fastigheten på öppna marknaden. Detta dock efter att fastigheten omfattas av beslut om plan som vunnit laga kraft”. (Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-12-12)

Längre fram i samma dokument sägs:

”Stallområdet utgör en unik miljö i direkt anslutning till Delsjöreservatet. Då planarbete avses starta för att skydda området och säkra byggnadernas bevarande samt att byggnaderna inte kommer att kunna hyras ut med positivt resultat under överskådlig tid, ser inte kontoret att fastigheten med nödvändighet behöver ägas av staden efter det att plan har upprättats för området.” (Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-12-12)

Under 2018 presenterade Stadsbyggnadskontoret sin startplan för Torp 749:64, Stora torpsvägen. I startplanen skrivs följande:

Lokalisering

Mellanstaden. Området ligger vid entrén till Delsjöreservatet och ingår i kommunens program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Översiktsplanen anger grön- och rekreationsområde med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Området är inte detaljplanelagt.

Innehåll

Området ska planläggas för verksamheter samt byggnaderna ges planbestämmelser som säkrar deras bevarande. Stadsbyggnadskontoret rekommenderar att den gamla källarbyggnaden i väster också ska ingå i planområdet, liksom att en antikvarisk förundersökning görs i planarbetet. Det är angeläget att entrén till Delsjöområdet värnas.

Källarbyggnaden 2016. Foto: Per Hallén.

Samband och beroenden

Det är viktigt att beakta att vägen genom området utgör ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik upp till målpunkter i Delsjöreservatet, liksom att området är betecknat som ekologiskt särskilt känsligt.” (Torp 749:64, Stora torpsvägen)

Det rödmarkerade området är det som skall omfattas av den nya detaljplanen, hur det blir med källarbyggnaden är ännu okänt.

Tidplanen för detaljplanen för verksamheter vid Storatorpsvägen är att den skall gå ut på samråd i februari 2020 och förväntas bli antagen av byggnadsnämnden i juni samma år.

Syftet med planen sägs alltså vara att bevara byggnaderna och hålla vägen öppen, mindre klart är vad som gäller närområdet. Skall en ny ägare få uppföra nya hus intill de äldre? Det vet vi ännu inte och då man har arbetat med planen under mer än ett år utan att påbörja någon form av utredning kring de kulturhistoriska värdena finns det anledning att vara vaksam och även misstänksam.

I handlingarna från både Fastighetsnämnd och Stadsbyggnadskontoret talas om ”Delsjöreservatet”, det är intressant – kan det vara så att stadens nämnder trots allt känner till att Delsjöområdet redan omfattas av ett reservatsskydd, beslutat i november 1970? Något man inte gjorde när planen för området vid Härlanda tjärn beslutades. I detta beslutade reservat ingår nämligen samtliga historiska byggnader, dessa beskrevs också i Delsjöutredningen 1969.

Det är hög tid att Delsjöområdets skydd erkänns och varför inte stärka skyddet genom ett Kulturreservat kring Stora Torp och ett utökat naturreservat för övriga delar av området.

Stallarna vid Stora Torp, 6 juni 2017. Foto: Per Hallén

Referenser

Startplan 2018_Stora_Torp, Stora torpsvägen, Dnr: 15/1181

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-12-12. Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheten Göteborg Torp 749:140 samt teckna hyresavtal avseende stallbyggnader.