Göta artilleriregemente med damer besökte Delsjön 1868

I Göteborgs-Postens veckokrönika kunde läsarna den 23 maj 1868 läsa följande.

”Göta artilleriregementes yngre officerare hade i går e.m. anordnat en vacker kavalkad med damer. Kl 5 e.m. samlades å exercisheden 18 par damer och herrar anförda af major L. Lindgren, hvilka efter en rond omkring heden gjorde en promenad genom de af åskådare uppfyllda alléerna, hvarefter ridten fortsattes till Delsjön, hvarest tält voro uppslagna och kaffe samt några andra förfriskningar serverades. Några strida, men hastigt öfvergående regnskurar lyckades ingalunda att nedstämma humöret, de kommo snarare väl till pass för att hindra dammet på vägarne att lägga sin obehagliga slöja öfver den vackra gruppen af ungdom, elegans och behag. Man har sagt att mannen visar sig fördelaktigast till häst och qvinnan i dansen. Vi kunna numera icke gå in derpå, vi hade igår tillfälle iaktaga att qvinnan är förtjusande – äfven som amazon.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 maj 1868)

Någon bild från denna utflykt har inte påträffats, bilden i sidhuvudet visar Göta artilleriregemente. Exercis på Heden i Göteborg. Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.