Klubbhus och bollplaner för IFK i Delsjöområdet 1959

IFK Göteborgs anläggning i Delsjöområdet kom till efter att föreningen fått arrende på marken 1959. Innan dess var det föreningen Ryttarkamraterna som hade samma område för sin verksamhet. Inför stadens beslut yttrade sig Skogsnämnden som framförde följande fördelar ”att platsen är lättillgänglig med allmänna kommunikationsmedel, vilket synes särskilt värdefullt för ungdomsverksamhet, att parkeringsplats kan anordnas söder om tillfartsvägen mitt för fältets södra del och att platsen har god anslutning till Delsjöreservatets vägnät för friluftslivet”. Men Skogsnämndem framförde också några mindre invändningar, ”marken vid skötseln av hittillsvarande ridbana visat sig svårdränerad med påföljd att banan tidvis varit oanvändbar, att ridväg är framdragen utmed västra skogsbrynet på sådant sätt att den skiljer de naturliga byggnadsplatserna från det öppna fältet samt att motortrafik inom området med hänsyn till den rekreationssökande allmänheten ej kan tillåtas”. Sammantaget gav dock Skogsnämnden sitt stöd till etableringen.[1]

Dagarna innan beslutet berättade Arbetartidningen om den förestående förändringen.

”Idrottsföreningen Kamraterna i Göteborg har för avsikt att på 25 år arrendera ett område i Delsjöreservatet för att iordningställa vissa idrottsanläggningar. Dessa avses inte användas uteslutande av föreningens egna medlemmar utan skall också kunna upplåtas till skolor och skolungdom på idrottsdagar och vida andra tillfällen.

På området som nu disponeras av föreningen Ryttarkamraterna torde komma att anläggas en fotbollsplan, en löparbana, hopp- och kastbanor samt ett klubbhus. Föreningen Ryttarkamraterna önskar inte för sin del begära fortsatt upplåtelse av området utom vad avser den del som användes för dressyrbanan. Området har en areal av 2425 hektar och är beläget väster om den gångväg som från Iskällarelidens södra ändpunkt sträcker sig mot Delsjön.

Till följd av vissa svårigheter med dräneringen liksom behovet av att dra fram spillvattenledning och elledningar torde kostnaderna för att iordningställa området bli ganska höga. Området anses emellertid vara mycket lämpligt för det nämnda ändamålet, varför fastighetsnämnden för sin del på tisdagen beslöt reservera det för idrottsföreningen att upplåtas åt denna på villkor som senare skall fastställas.” (Ur: Arbetartidningen 13 augusti 1959)

Foto: Per Hallén 2019. Idag har även dressyrbanan flyttats och blivit fotbollsplan. Någon löparbana eller hopp- och kastbanor syns inte till.

Den 27 augusti sammanträde stadsfullmäktige och under§16 beslutades att ”Med bifall till stadskollegiets hemställan i ärendet beslöt stadsfullmäktige att bemyndiga fastighetsnämnden att mot avgift och villkor, som nämnden ägde bestämma, till Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg på 25 år utarrendera ett område inom Delsjöreservatet i stadsdelen Torp med i huvudsak de gränser som på handlingarna i ärendet i bilagd karta utmärkts med röd begränsningslinje.”[2]

Blå-vita fåglar? Foto: Per Hallén 2019.

Tidning

Arbetartidningen

Källa

Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar (GSH)

Noter

[1] GSH Nr 310 år 1959.

[2] GSH protokoll Nr 9, §16, s. 5.


Bilden i sidhuvudet visar IFKs anläggning i Delsjöområdet 2019. Foto: Per Hallén