En elg i filtret

Våren 1903 fanns en notis införd i tidningen Göteborgs Aftonblad under rubriken ”En elg i en vattenledningsbassäng vid Delsjön”, vad var det som hänt?

”I onsdags i förra veckan varsnade vattenledningsvaktmästaren vid Delsjön att något ovanlig var å färde i ett af de öppna filtren därstädes. Det befanns vara en nära fullvuxen elg som kommit i vattnet och som gjorde fruktlösa försök att komma därifrån öfver bassängens lodrätt stupande vägg. Tillkalladt folk lyckades efter en god stunds arbete hjälpa upp djuret, som synbarligen var mycket medtaget af ansträngningen. Elgen öfverlämnades åt den ädla friheten, hvilken den ock efter några ögonblicks hvila skyndade att begagna sig af.” (Ur Göteborgs Aftonblad 13 mars 1903)

Foto: Per Hallén 2019.