Tjuren som spred skräck!

En stor och tämligen ilsken tjur sprang vintern 1903 omkring i trakten av bland annat Kålltorp och Kärralunds gårdar. Den ställde till med oreda vid gårdarna och attackerade de som inte höll sig på behörigt avstånd. Denna söndag återges en berättelse ur Göteborgs Aftonblad om tjurens framfart och slutligen dess undergång.

Kärralunds gamla huvudbyggnad, foto från 1942. Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.

”För några dagar sedan hitlände från Falköping en lefnadsfrisk tjur, dömd att dö för en slaktares prosaiska knif. Men tjuren ville tydligen icke finna sig i denna förutbestämmelse, utan befriade sig vid härvarande järnvägsstation från sina vaktare och begaf sig ut på vift i stadens omgifningar.

Under flere dagar idkade den ingalunda godsinte besten frilufslif, än å Kåltorp, än å Kärralund m.fl. platser, öfverallt spridande skräck och fasa, särskildt hos det svagare könet.

Framfarten kännetecknades af förstörda planteringar, nedstångade staket etc., och efter hvad det berättas har en karl ute vid Kärralund så lifsfarligt som möjligt tangerats af odjurets hornförhållanden.

Men Nemesis vakar, och omsider kom vidräkningens dag. I söndags braktes underättelse, att den behornade Falköpingsbon lekte trädgårdsmästare ute å Stora Härlanda, och några behjärtade män vågade det djärfva företaget att befria mänskligheten från detta nya Minotaurus. Beväpnade med mausergevär och stöfvare af modernaste education begåfvo sig de modiga nimrodsättlingarna till den utpekade platsen. Kopplet släpptes på den väldige, som efter en studs jäktande tydligen distraherades, ity att han blef stående så stilla, att jägarne efter ett par fåfänga försök lyckades placera det fällande blyet i kreaturets lekamen.

Besten föll, men för att göra triumfen fullständig planterade en af hjältarne på öfligt amerikanskt jägarmanér en väldig dolk i det stupade djurets kropp. Och härmed hade ännu en lysande bedrift inristats i jaktens omfångsrika annaler.” (Göteborgs Aftonblad 3 februari 1903)

Kålltorps Övergård, foto 1922. Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum. Tjuren på bilden är från Bollnäs och helt oskyldig till händelserna i Örgryte 1903.

Referens

Tidning

Göteborgs Aftonblad