Skicka in dina synpunkter på den nya Översiktsplanen för Göteborg

På fredag är det sista dagen att skicka in synpunkter på Göteborgs nya översiktsplan, ett viktigt dokument för planeringen under många år framåt. Delsjöområdet är omnämnt på flera platser i dokumentet. Men okunskapen är också tydlig, ingen av författarna till utkastet till ny översiktsplan tyckts känna till att området redan har ett skydd sedan 1970.

På sidan 137 i dokumentet sägs under rubriken Delsjön,

”Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö där stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. För delar av området gäller naturreservat”.

I dokumentet finns även markanvändningskartor, tittar man på sidan 46 som visar Härlanda tjärn syns inte den beslutade skolan eller punkthusen, däremot är det övriga planområdet markerat. Uppenbarligen vill man ge sken av att Delsjöområdet inte skall röras.

Bilden nedan är ett utdrag ur utkastet till ny översiktsplan när det gäller friluftsliv.
Vad som avses med att kommunen ”avser att avgränsningen av riksintressena Slottsskogen samt Delsjöområdet behöver utredas vidare”, kan vi endast gissa, men man kan befara att området krymper ytterligare vid en revidering. Slottsskogen har till och med ett sämre skydd än Delsjöområdet, det tror jag få göteborgare känner till.

Skicka gärna in dina synpunkter, det behöver inte vara långa eller omfattande dokument, men lyft gärna fram att du tycker att Delsjöområdet är viktigt att bevara för framtida generationer och att det inte skall vara möjligt att ta ”småbitar” och hävda att det inte utgör någon påtaglig skada.

%d bloggare gillar detta: