Park- och naturnämnden skall yttra sig om skjutbanor och naturlekplats

Den 4:e februari skall Park- och naturnämndens nya ledamöter samlas för ett möte där det finns två punkter som berör Delsjöområdet.

Handling – 22. Göteborgsförslag [742] : Naturlekplats i Skatås
22_190204.pdf (1689 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/A82E7EC559246354C1258393003480C5/$File/22_190204.pdf

I handling nr 22 finns endast texten ur Göteborgsförslag 742, inte några synpunkter från förvaltningen eller förslag om bifall eller avslag. Antingen blir det vidare utredning eller avslag direkt, det återstår att se.

Ett mer utförligt dokument berör förslaget att bygga ett nytt skyttecenter i Kallebäck.

Handling – 17. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – samråd gällande detaljplan för skjutbana i Kallebäck (del av Kallebäck 752:23) inom stadsdelen Kallebäck
17_190204.pdf (200 kb)
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/681352AB37A765BFC1258393003480F0/$File/17_190204.pdf

Tjänstemannaförslaget som nämndens politiker skall ta ställning till sammanfattas enligt följande:

”Park- och naturförvaltningens huvudsakliga synpunkt är att alla de utpekade skjutbanorna skall flyttas, till den nya banan eller till annan plats i Göteborg, för att få en bättre ljudmiljö i Delsjöområdet. Förvaltningen anser att detaljplanen bör genomföras endast om alla de utpekade skjutbanorna flyttas”.

Att flytta in all skjutbaneverksamhet i en modern ljuddämpad anläggning är bra, förmodligen går det dessutom att hitta ett bättre läge för en sådan anläggning än Kallebäck. Det skall nu bli mycket intressant att se hur nämndens politiker beslutar.