Flera nämnder vill ge Delsjöområdet ett utökat skydd

Den 22 november 2018 berättades det här om tjänstemannautlåtandet från Fastighetskontoret som avvisade tankarna på ett utökat skydd i form av naturreservat för bland annat Delsjöområdets västra del. Den skrivelsen beslutades också av nämndens politiker, men det rådde inte någon enighet. Fastighetsnämndens beslut kom dessutom efter den utsatta tidsgränsen som Byggnadsnämnden satt för att komma in med remissvar, därmed blev deras synpunkter inte en del av underlaget inför Byggnadsnämndens möte 11 december 2018. Yttranden från Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen (Miljö- och klimatnämnden) och Park- och naturförvaltningen kom dock i tid och var en del av underlaget.

Kulturförvaltningen

”Kulturförvaltningen ser positivt på det skydd naturreservaten kan ge bevarandevärda kulturmiljöer. Kulturförvaltningen menar att samtliga utvalda naturreservatsplatser i prioriteringslistan värnar mer eller mindre om kulturmiljöer”.

Miljöförvaltningen (Miljö- och klimatnämnden)

”Vi ser också ett behov av att ta in kommande strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län som ett underlag i prioriteringen. I remissversionen av strategin pekas två områden ut som berör Göteborg. Dels Sydöstra Göteborgs lövskogar, där Delsjöområdet ingår. Dels Södra Göta älvs dalgång med omgivande fjällar, där delar av norra Hisingen ingår. Dessa områden bör läggas till prioriteringslistan och värderas i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen.

Park- och naturförvaltningen

Förvaltningen nämner inte uttryckligen Delsjöområdet men tycks inte ha några invändningar mot att området får ett utökat naturreservatsskydd. Förutom de områden som redan presenterats på listan önskar förvaltningen föra in ytterligare några, däribland Skårs lund och Ekkullen Kärralund, som båda ligger nära Delsjöområdet.

Byggnadsnämndens beslut blev att godkänna prioriteringslistan. Det innebär att arbetet med flera nya reservat kommer att fortsätta. Hur den nya politiska sammansättningen i nämnderna efter valet påverkar prioriteringarna återstår att se.

Referenser:

Länkar till underlag från Byggnadsnämndens möte 11 december 2018.

Priolistan med karta

Inkomna yttranden till Byggnadsnämnden

Förslag till beslut

Beslut i nämnden den 11 december 2018