Luciafest 80 meter under Härlanda tjärn

Lucia har vi passerat och nu nalkas julen, men denna söndag skall luciadagen 1965 skildras för då hölls ett verkligt unikt firande nära Härlanda tjärn, 80 meter under jord. Den stora vattentunneln mellan Göta älv och Delsjöarna hade tagit ett steg närmare sitt fullbordande och i bergrummet där den nya pumpstationen skulle installeras mötte tunnelarbetare ett luciatåg!

”En luciafest på c:a 80 meters djup förekom på måndagen i Göteborg där Vatten- och avloppsverket firade tunnelgenombrottet vid den blivande pumpstationen vid Härlanda tjärn. Omkring 8 kilometer av den 9,4 kilometer långa råvattentunneln har nu sprängts genom bergen från Alelyckan vid Göta älv till Lilla Delsjön. Nu kvarstår endast en dryg kilometer på sista sträckan mot Lilla Delsjön samt en liten bit på 350 meter under Kvibergshuset. Där blir det ett nytt tunnelgenombrott någon gång i mars nästa år.

Tunnelgenombrottet blev en unik luciafest i den »bergakungens sal« som är utsprängd i bergdjupen vid Härlanda tjärn. Bergrummet som skall rymma det blivande pumpverket hade på måndagen gjorts om till festsal med dukade bord och VA-verkets egen lucia Ingrid Vallkvist med tärnor gjorde entré genom tillfartstunneln och sjöng luciasångerna från en estrad i bergrummet.

Men innan dess hade betydelsefulla saker inträffat. VA-chefen direktör Erik Rindegård hade hälsat de många gästerna, entreprenörer, tjänstemän vid va-verket, företagsnämnden m.fl. och berättat om Delsjöprojektets tillkomst. Det var 1960-61 som man inom va-verket kläckte idén att ta vatten från Göta älv upp till delsjöarna och därifrån vidare till ett reningsverk i Lackarebäck. Tidigare hade man planer på att ta vatten från Lygnern och den saken hade t.o.m. klubbats i stadsfullmäktige. För två år sedan igångsattes tunnelarbetena och de beräknas vara helt klara hösten 1966. På försommaren 1967 räknar man med att kunna leda vattnet genom tunneln till delsjöarna. Något försenat har arbetet blivit – ursprungligen räknade man med att kunna ha anläggningen klar 1965 – men genom att man gjort vissa anordningar vid Alelyckan är det ingen risk utan att man klarar stadens vattenbehov till den nya anläggningen blir klar. 100 milj. kr. kommer hela projektet att kosta, det är 10 milj. mer än som beräknades när anläggningen planerades men den ökningen faller helt inom de automatiska kostnadshöjningarnas ram.

Civilingenjör Lennart Gustafsson, som är byggnadschef för Lackarebäcksarbetena som utföres i samarbete av SIAB och Widmark & Platzer AB, berättade att tunnelarbetena angripits från tre håll från Göta älv räknat, Alelyckan, Fräntorp och Härlanda tjärn. Genom att tunnlarna på vissa ställen har stark lutning har man måst använda en delvis annan teknik än den traditionella. Lastning och transport har måst ske med gummihjulsdrift på en del avsnitt medan man på andra använt den traditionella spårbundna transporten av material.

Ett problem som gett sig tillkänna under tunnelarbetet är vattnet. Det strömmade tidvis in 3.000 liter pr minut i sektionen vid Härlanda tjärn men nu har man fått ned vattentillströmningen till 600-700 minutliter.

Det historiska sprängskottet utlöstes av va-nämndens ordförande ombudsman Gösta Björck som med ett lätt tryck på instrumentknappen utlöste ett våldsamt dån som skakade hela berganläggningen.

Sedan utspelades nästan lika sydländska scener som när Mont Blanc-tunneln bröts igenom mellan Frankrike och Italien. Arbetslagen möttes och skakade hand och det utbröt allmän förbrödring innan man tillsammans vandrade upp till bergrummet och festligheterna.

Det arbetslag som sprängde mellanväggen mellan de båda tunneldelarna bestod av Lennart Torsbrink, Adolf Haugling, Anders Eriksson, Tage Asplund, Hans Gunnebo och Karl Hansson.

Själva tunnelgenombrottet skedde på ett djup av c:a 90 meter under marknivå och 12 meter under Göta älvs yta.

Råvattentunneln skall leda vattnet med självfall till pumpverket vid Härlanda tjärn och därifrån skall det pumpas de sista 2.600 meterna upp till Lilla Delsjön.

Konsortiet för Lackarebäcksarbetena skall utföra ett nytt arbete för va-verket när tunnelarbetet är klart, nämligen en avloppstunnel från Lackarebäcsverket i Mölndal. Det innebär att arbetskraft och maskiner kan överföras dit. Maximalt har c:a 120 man sysselsatts vid arbetena med Delsjöprojektet.” (Ur: GP 1965-12-14)

Bild hämtad ur GP 14 december 1965.

Läs mer om Härlanda tjärn med omgivningar i boken ”Upptäck Skatås”.

Referens

Göteborgs-Posten (GP)