Var Kålltorp målat med engelsk färg?

Kapten P. Virgin på Kolltorp (Kålltorp övergården) medverkade våren 1888 i en annons som bland annat publicerads i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. I den stora annonsen för nya Engelska målarfärger sammansatta av metaller och mineraler intygade förutom Virgin även grosshandlare Gust. Ernberg & Co samt Grosshandlare John Gust. Brolin färgens förträfflighet.

Intyget som gavs av bland andra Virgin var inte någon blygsam framställning: ”På begäran få vi härmed intyga att de Nya Engelska Målarefärger herr Wickman & Stillström försälja och af hvilka vi låtit, under loppet af många år, använda, visat sig långt mer varaktiga och konserverande mot röta, förvittring och rost, än de vanliga bly- eller zinkhvittsfärgerna. Den särdeles hårda och starka ytan som bildas af de nya Engelska Målarefärgerna, på dermed omsorgsfullt bestrukna föremål, qvarsitter mångdubbelt längre tid utan att spricka sönder eller flaga af, än andra slags målarefärger, hvarigenom också de förstnämnde i längden blifva billigare att använda än de sednare. På grund häraf anse vi oss kunna med allt skäl på bästa sätt rekommendera dessa färger, isynnerhet till alla slags yttre målningsarbeten som äro utsatte för temperaturväxlingars direkta inverkan.”

Färgerna var, hävdades det i annonsen, lämpliga för sten- och trähus, fartyg av både järn och trä samt åkerbruksredskap, kördon, plåtslageriarbeten, staket och hägnader. Dessutom tålde färgen hög temperatur och var då lämplig att använda i badhus, bryggerier, verkstäder, ladugårdar, stallar och uthus.

”Kyrkogatan – omkr. 1900 ? Wickman & Stillström, speceri. & delikatessaffär Kyrkogat. 23. Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.

Dessa fantastiska färger såldes av Wickman & Stillström i deras butik på Kyrkogatan 23 i centrala Göteborg, se bilden ovan.

Ur: GHT 27 april 1888.

Bilden i sidhuvudet visar Kålltorps Övergård, foto: Per Hallén.