Byggnadsminnen enligt Delsjöutredningen

Publiceringen av utdrag ur Delsjöutredningen från 1969 fortsätter idag men förslagen till byggnadsminnesförklaring av ett antal byggnader inom eller i kanten av reservatet. Av de byggnader som omnämndes i utredningen blev Kallebäcks källa byggnadsminne 1973 medan övriga inte har blivit skyddade. Många trodde exempelvis att Stora Torp snabbt och problemfritt skulle bli ett byggnadsminne, men så skede inte. Istället genomfördes en mycket olycklig tillbyggnad 1985-86 och som var mycket omstridd. Något skydd har inte heller skapats för de torp som tillhörde Stora Torp och Lilla Torps gårdar inom Delsjöområdet.

”Byggnadsminnesinventering för de delar av reservatet, som ligger inom Göteborg har utförts tidigare. Stora Torp och Kallebäcks Källa uppfördes då på förslag till byggnads- minnen. I detta sammanhang, av Göteborgs Historiska Museums Byggnadsminneskontor, genomförda inventering av grannkommunerna, avser endast större byggnader. En kompletterande undersökning av övrig bebyggelse är planerad att äga rum vid senare tidpunkt. Utanför reservatet, men med anknytning till detsamma, finns i Råda kommun, Råda Säteri, som är byggnadsminne, samt Wendelsbergs folkhögskola och Långenäs gård. I Mölndal återfinns Gunnebo slott som byggnadsminne samt Slottsviken.

Förteckning över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom eller i direkt anslutning till reservatet.

1. Stora Torp, Göteborg Ägare: Skogssällskapet
Historia: Uppfört som en familjebostad år 1873 enligt ritning av arkitekt A. Kumlien för grosshandlare Oscar Ekman. På 1940-talet ombyggdes det inre för kontor. Stall och förvaltarbostad uppförda på 1800-talet. Parken anlades på 1770-talet. Föreslaget till byggnadsminne enligt 1960 års lag i inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyg­gelse i Göteborg. Skyddsföreskrifterna avser att gälla huvudbyggnadens exteriör och den omgivande parken. Av värde för miljön kring Stora Torp är förvaltarbostäder och ekonomibyggnader. Ett skyddsområde har markerats kring byggnaderna.

2. Kallebäcks källa, Göteborg Ägare: Göteborgs stad

Historia: Källhus och minnessten uppfördes år 1801 enligt ritningar av arkitekt C. W. Carlberg. Oförändrade sedan byggnadstiden. Föreslaget till byggnadsminne enligt in­ventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg.

Skyddsföreskrifterna kommer att gälla källan och stenen med omgivande mark.

Ett skyddsområde är utlagt. Vid eventuell förändring av väg eller annan byggnads­åtgärd bör särskild hänsyn tagas till naturen kring källan.

3. Skolhus och vattenreservoar intill Kallebäcks källa Ägare: Göteborgs stad

Skolhus uppfört omkring 1850. Nästan helt oförändrat.

Vattenreservoar uppförd på 1880-talet.

Hela området kring Kallebäcks källa bör beaktas vid eventuell ny vägdragning.

4. Lyckan, Sjöbo, Bengtstorpet

Torpställen som hört till Stora och Lilla Torp. Delvis ombyggda. De är av värde för miljön inom reservatet.”


Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969.