Reningsverket vid Brudaremossen skall nu börja byggas

Jag har tidigare berättat att det gjorts upp  planer för ett nytt reningsverk för att ta hand om gifterna från soptippen Brudaremossen. Idag meddelar Göteborgs stad (Miljö och kretslopp) att bygget startar nu under februari månad. Det kommer dock att dröja till början av 2020 innan reningsverket är i drift, vi kan alltså vänta oss en längre period av byggtrafik mitt inne i området. På stadens nättidning Vårt Göteborg skrivs följande:

Brudaremossens soptipp avvecklades 1978 och täcktes med schaktmassor och lera. Den gamla soptippen skapar dock så kallat lakvatten, förorenat regnvatten. I dag renas det bara till viss del och därför ska en ny anläggning för lakvattenrening byggas.

‒ Lakvattnet innehåller olika organiska ämnen som är farliga, bland annat PCB, säger Elisabet Porse, från förvaltningen Kretslopp och vatten.

I nuläget renas lakvattnet endast från vissa partiklar och oljas avskiljs. Därefter leds till det till avloppsreningsverket Ryaverket där ytterligare rening sker innan vattnet släpps ut i havet. Men avloppsreningsverk är byggda för att ta bort övergödande ämnen som kväve och fosfor, inte skadliga kemikalier.

‒ Den nya anläggningen kommer att ha flera olika vattenreningsprocesser, bland annat kemisk fällning samt rening via sand- och kolfilter för att ta bort de miljöfarliga ämnena, säger Stig Hård, projektledare.

Inte bara gifter
Slammet som avskiljs på Ryaverket innehåller också näringsämnen som behövs i jordbruket. Men det måste uppfylla vissa krav och gränsvärden enligt certifieringen Revaq. Ett av kraven är att lakvatten renas lokalt. Med den nya anläggningen kommer man kunna uppfylla det kravet.