Planerna på motorväg i Delsjöområdet under 1960-talet

Förra söndagen berättades om 1940-talets syn på hoten mot Delsjöområdet och hur grönområdet allt mer naggades i kanten. I dagens berättelse skall vi bege oss tillbaka till slutet av 1960-talet då det planerades för omfattande infrastrukturprojekt i Göteborg med omgivningar.

Planerna på en motorväg genom Delsjöområdet var en följd av beslutet att bygga en ny satellitstad för 150-200 000 invånare i Angered-Bergum med tillhörande infrastruktur. Arbetet med den nya staden inleddes med ett första spadtag 1965. (GHT 1965-10-15)

Ur GHT 1965-10-15

Ett år tidigare skrev GT om planerna på nya vägar.

”En motorväg över Gerås och Partille skall ingå i en planerad inre ringled i regionen. Vart den ska ta vägen från Partille sägs ingenting om, men på regionplanekontoret påstås att den ska fortsätta rakt in i Delsjöreservatet och dela sig ungefär vid Bertilssons stuga till Råda och Stora Torp. Är det riktigt – någonstans måste den ju ta vägen – så blir man minst sagt betänksam. Delsjöreservatet är inte större än att det behövs odelat av stora trafikleder.” (GT 1964-04-26) Dels skulle motorvägen gå från Partille i norr ned mot Råda och det skulle även byggas en förbindelse mot väster i riktning mot Stora Torp och Delsjövägen. Den senare sträckan mot Stora Torp finns inte med i den följande diskussionen, den togs bort i ett tidigt skede av planarbetet. Men motorvägen mellan Partille och Råda kom att diskuteras utförligt. Inte minst ansågs den som viktig som förbindelse med nya ”Härryda flygfält” som höll på att planeras, alltså det vi dag kallar Landvetter flygplats. (GHT 1965-10-15)

I den stora utredningen som GAKO gjorde för Göteborgs stad angående Delsjöreservatet finns en föreslagen motorväg inritad genom Finngösaravinen och vidare mot Öjersjö, rakt igenom områdets centrala och mest vildmarkslika delar. Utredningen visade att en motorväg i nord-sydlig riktning skulle bli en barriär samt skapa mycket buller. Förutom vägens ingrepp menade utredningens författare att det fanns risk att ytterligare anläggningar av olika slag skulle förläggas till Delsjöområdet. Risken, menade man, var stor att Delsjöområdet successivt skulle ätas upp av anläggningar. (Delsjöreservatet s. 10, 88-89, GHT 1969-10-23)

Vägförvaltningen ansåg dock att det var nödvändigt med en motorvägsförbindelse genom Delsjöområdet för att möta den ökning av trafiken som man då förväntade sig. (GHT 1970-04-21) Kritikerna var dock många, bland andra kommunalrådet Torsten Henriksson, som ogillade planerna på en motorväg. Dock var han mer positivt inställd till en motorväg genom Änggårdsbergen invid Botaniska trädgården. Det fälldes därför kommentarer i pressen kring att Henriksson lekt mycket i Delsjöområdet som barn och därför ville skydda det området framför Änggårdsbergen. (GHT 1969-09-04)

GHT 1969-09-04

Under rubriken ”Motorvägsplaner hot mot Delsjöreservatet” skrev GT våren 1970 om de då ännu aktuella planerna.

”Det kallas visserligen Delsjöreservatet men något naturreservat i lagens mening är det inte, i varje fall inte ännu. Den utredning som GAKO gjorde om Delsjöområdets framtid syftar väl till att befästa karaktären av naturvårdsreservat för detta område som för Göteborg blivit lika betydelsefullt som Slottsskogen en gång var, en storstadens lunga som sammankopplad med Härskogsområdet skulle få imponerande proportioner.

Det finns emellertid myndigheter för vilka naturvårdssynpunkter och fritidsintressen beträffande Delsjöreservatet kommer i andra hand. Vägförvaltningen anser exempelvis att den behövliga motorvägen mellan Boråsleden (riksväg 409 och Alingsåsleden (E3) samt vidare norrut mot Angered lämpligen bör korsa Delsjöreservatet mellan Råda och Partille. Den leden är visserligen inte lika förmånlig från naturvårdssynpunkt som en dragning längre österut, men sett från kommunikationsteknisk synpunkt är den att föredra.

Eftersom det åligger vägförvaltningen att bedöma vägprojekt efter vad som är fördelaktigast för trafiken och för vägverket är det kanske inte så mycket att bråka om, att förvaltningen väljer det alternativ som måste bli värst för Delsjöreservatet och de göteborgare som vill skydda det för ödeläggande ingrepp. En motorväg tvärs genom skulle få otrevliga verkningar både på grund av buller och avgaser.

Härryda flygfält blir en bullerkälla av stora mått och trafiken dit kommer också att kräva särskilda anordningar. Naturvårdsrådet i Göteborgs och Bohuslän trycker också i sitt yttrande över GAKO-planen på att det kan räcka med en motorled och att den inte bör gå genom Delsjöreservatet utan betydligt längre österut. Förre regionplanechefen, professor Bertil Hulten, var också av den meningen.

I princip måste det också vara riktigt att sådana ringleder som det är fråga om i detta fall bör dras så långt från en snabbt växande storstad som möjligt. Att man inte ska förstöra ett för storstaden livsviktigt naturområde med en tvärande motorväg är självklart. Det har ingenting med framsynt planering att göra och man får hoppas att sådana planer snabbt avskrives. Det är illa nog om man måste klyva det stora och sammanhängande grön- och strövområdet som utgöres av Delsjö- och Härsjöreservaten med en motorväg. Trafikprognosen pekar emellertid hän emot att en sådan blir nödvänding. Trafiken ska inte tvingas in till Göteborg för att växla över från Rv 40 till E3 eller omvänt. I 10-årsplanen för huvudtrafikleder i Göteborg och närmaste omgivningar finns en sk Österled inprickad från Råda över Öjersjö till Partille. Den bör få en annan sträckning öster om Kåsjön istället för väster om.” (GT 1970-04-22)

Det planerade nätet med nya motorleder i Göteborgsområdet. Ur GHT 1969-10-24.

Planerna på en motorväg blev aldrig verklighet. Orsaken var att den tänkta nya staden i Angered-Bergum inte växte i den takt som planerats på grund av de ekonomiska problem som drabbade inte bara Göteborg utan hela Västvärlden under 70-tals krisen. Det fanns inte längre pengar, eller behov, av den nya vägen. Nu kanske ni tror att Delsjöområdet är skyddat från framtida motorvägar? Tyvärr är så inte fallet. Den som granskar det nuvarande naturreservatets gräns och jämför det med planerna från 1960-talet upptäcker att det skyddade området inte sträcker sig över det område där motorvägen var planerad att gå fram. Hotet om en ny vägsträcka genom området är inte på inte borta. Frågan om en motorväg genom området var senast aktuell under början av 1990-talet som en del av det så kallade Adelsohn-paketet. Då var det tänkt att motorvägen skulle gå i en tunnel under Delsjöområdet. (GT 1993-04-14, GP 1996-02-10, 1999-09-05) Kanske kommer dessa planer att återkomma i ny utformning i framtiden.

Referenser

Tidningar

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Göteborgs-Posten (GP)

Göteborgs Tidningen (GT)

Litteratur

Delsjöreservatet. Konsultbyrån GAKO. Göteborg 1969.


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum, E 6:an. Ny motorväg mot Halland från Lackarebäck, 1980-tal.