Delsjöområdet ”naggas i kanterna”

I en artikel i Göteborgs Tidningen 1944 förnekades att det fanns planer på höghusbebyggelse i Delsjöområdet och att en planerad folkhögskola på åsen mellan Delsjöarna, alltså mitt i området, nog skulle kunna avstyras. Men som vi idag vet har detta ”naggande” fortsatt och ännu finns inte något säkerställt skydd för det populära Delsjöområdet.

”Delsjöområdet, d.v.s. i varje fall områden kring Delsjöarna och Härlandatjärn böra gå fria från bebyggelse och istället avsättas till friluftsreservat. Åtminstone anser fastighetsdirektör Frans Persson detta och även stadsplanechefen, arkitekt Tage William-Olsson menar att dessa präktiga marker skola få vara i fred.

Någon stadsplan för området är emellertid inte fastställd ännu. Det ”naggas lite i kanterna” då och då och detta har kommit personer som ömma för området och för den nytta som göteborgarna ha av detta enastående stycke natur att oroa sig. Så mycket mer som det i en artikel i en morgontidning talas om höghusbebyggelse i Delsjöområdet.

– Det måste vara en anka, förklarar stadsplanechefen när han får höra talas om det, något sådant har inte varit på tal.

Delsjöområdet skall bli friluftsreservat, anser hr William-Olsson. På tal om den tilltänkta nordiska folkhögskolan ute på åsen mellan de båda Delsjöarna menade han att den ”skulle nog kunna avstyras”. Ju mindre det byggs i det området, dess bättre. Men det blir ju bebyggelse längs Delsjövägen, mellan denna och Stora Torp.

Att Delsjöområdet inte skall bebyggas utesluter inte att en sådan specialsak som t.ex. den nordiska folkhögskolan förläggs dit, finner fastighetsdirektören. Någon stadsplan för området finns som s sagt inte, men å andra sidan har någon bebyggelse där inte diskuterats. Däremot finns planer på viss bebyggelse längs en framtida trafikled från Stora Torp upp mot Delsjön, men hur den skall te sig är ännu endast klart i utkast. Fastighetsaktiebolaget Carnegie skall f.ö. bygga hyreshus på området mellan Stora Torp och Delsjövägen. För ekbacken nedanför Kärralund finns en plan med punkthus som emellertid inte är annat än en plan ännu. Blir det bara fred och tillgång på material torde bebyggelsen i hela detta område, d.v.s. på båda sidor om Delsjövägen gå mycket hastigt, tror fastighetsdirektören.

Det har varit en tyst förutsättning att Delsjöområdet aldrig skall bebyggas utan förbli ett friluftsreservat, förklarar konsul Henning Beyer, sekreterare i Göteborgs stadsfullmäktiges beredning för naturskydd, som bl.a. har i uppdrag att undersöka vilka platser inom stadens nuvarande gränser ”som borde för framtiden få bibehålla sin natur och således ej bliva föremål för utnyttjande varken till byggnadstomter eller gator”.

Hr Beyer påminde om att det tidigare varit tal om att lägga ned vattenverket vid Delsjön. Numera har av olika anledningar den tanken frångåtts och därav följer bl.a. att områdena runt omkring sjöarna inte skola bebyggas. F.ö. fick ju staden för några år sedan företa en stor och dyrbar expropriation i dessa trakter bl.a. i syfte att förhindra bebyggelse. Det exproprierade området kan sägas sammanfalla med Delsjöns nederbördsområde.

Att fixera en stadsplan för detta område ansåg hr Beyer skulle bli svårt. Beredningen för naturskydd samarbetar emellertid med stadsplanekontoret. Varje stadsplan underställes beredningen, som sedan yttrar sig därom och ingriper om det skulle behövas. Följaktligen vakar beredningen också över ”naggningen” av Delsjöområdet och slår larm om det skulle visa sig att stadens tomtpolitik tenderar att gripa över på de som friluftsreservat tänkta markerna.

Om tidningsuppgiften angående höghusbebyggelse i Delsjöområde misstänkte konsul Beyer att den torde ha gällt inte själva Delsjöområdet, utan närmast marken mellan Stora Torp och Delsjövägen, som ju skall bebyggas med hyreshus. När staden lade sig till med Stora Torp och kringliggande området skedde det f.ö. också för att skydda Delsjönaturen för bebyggelse.” (Ur GT 6 maj 1944)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Delsjön, foto från år 1937.

Referens

Göteborgs Tidningen (GT)